Aktualności

Statuty

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                Art. 1
Tworzy się Zrzeszenie pod nazwą:
POWIATOWE ZRZESZENIE PSZCZELARZY W OLEŚNICY.
                                Art. 2
Ilekroć w treści Statutu jest mowa o „Zrzeszeniu” należy rozumieć to jako POWIATOWE ZRZESZENIE PSZCZELARZY W OLEŚNICY.
                                Art. 3
Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Oleśnica.
                                Art. 4
Zrzeszenie swym zasięgiem obejmuje obszar województwa dolnośląskiego.
                                Art. 5
Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
                                Art. 6
Zrzeszenie prowadzi działalność wynikającą z niniejszego Statutu na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. Prawo o stowarzyszeniach – Dz.U. nr 20 z dnia 10 kwietnia 1998r.
                                Art. 7
Zrzeszenie może być członkiem innych organizacji pszczelarskich i rolniczych.
 
II. CELE, ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI
                                Art. 8
Celem Zrzeszenia jest:
1.Wszechstronna działalność promocyjna w zakresie pszczelarstwa, propagowanie jego rozwoju i reprezentowanie interesów pszczelarzy członków Zrzeszenia.
2.Współpraca z organizacjami naukowymi, ośrodkami badawczo rozwojowymi i doradczymi w zakresie pszczelarstwa.
3.Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wymiany doświadczeń z innymi organizacjami pszczelarskimi.
4.Prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej.
                                Art. 9
Cele te Zrzeszenie realizuje przez:
1.Reprezentowanie i obronę interesów pszczelarzy wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji działających na rzecz pszczelarstwa.
2.Współpraca z terenowymi jednostkami samorządowymi administracji oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami.
3.Opracowywanie propozycji przepisów do władz państwowych regulujących zagadnienia i problemy pszczelarstwa.
4.Dla zaspokojenia potrzeb Zrzeszenia wynikających z działalności statutowej prowadzona będzie działalność gospodarcza, handlowa w zakresie zagospodarowania produktów pasiecznych oraz zaopatrywania w środki produkcji.
                               Art. 10
Zrzeszenie opiera swoje działanie na społecznej pracy ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw można zatrudnić pracowników.
 
III. CZŁONKOWIE
                               Art. 11
Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być pełnoletni obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania zajmujący się hodowla pszczół bądź sympatyzujący z pszczelarstwem.
1.Członkami honorowymi Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne, które w szczególny sposób zasłużyły się na rzecz pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje walne zebranie Zrzeszenia. 
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje pomoc finansową dla Zrzeszenia.
3.Członkostwo Zrzeszenia powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
4.Założyciele Zrzeszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Zrzeszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
                              Art. 12
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1)Brać czynny udział z głosem decydującym na Walnym Zebraniu Zrzeszenia.
2)Wybierać i być wybieranym do władz Zrzeszenia.
3)Zgłaszać do władz Zrzeszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Zrzeszenia.
4)Korzystać z pomocy i urządzeń Zrzeszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawa określone w pkt. 3 i 4.
                               Art. 13
Obowiązki członków Zrzeszenia:
1.Terminowe opłacanie rocznych składek, najpóźniej do końca pierwszego półrocza każdego roku.
2.Udział w zebraniach i pracach Zrzeszenia.
3.Podejmowanie zadań i czynności wynikających z faktu uczestnictwa we władzach Zrzeszenia.
4.Przestrzeganie zasad etyki pszczelarskiej.
5.Stosowanie się do postanowień statutu Zrzeszenia oraz uchwał podejmowanych przez władze Zrzeszenia.
                              Art. 14
Przynależność członków do Zrzeszenia ustaje na skutek:
1.Śmierci członka Zrzeszenia.
2.Dobrowolnego wystąpienia.
3.Skreślenia z listy członków. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierz udziału w żadnej z form pracy Zrzeszenia lub nie opłaca składek członkowskich w terminie.
4.Wykluczenie z Zrzeszenia. Wykluczenie z Zrzeszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub swym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Zrzeszenia.
5.Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w ciągu 30 dni od daty doręczenia.
6.Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
 
IV. WŁADZE I STRUKTURA ZRZESZENIA
                               Art. 15
1.Władzami Zrzeszenia są:
·Walne Zebranie;
·Zarząd;
·Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Zrzeszenia przekroczy 150 osób, na wniosek Zarządu Walne Zebranie można zostać zastąpione przez Zabranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Jeden delegat jest wybierany na 3 członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej oraz Delegatów trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej wybierani są przez walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa uczestników Walnego zebrania opowie się za głosowaniem jawnym.
5. W przypadku ustania członkostwa jednego lub kilku członków Zarządu lub Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej uzupełnienie składu następuje z zastępców członków w kolejności uzyskanych głosów.
6. W przypadku ustania członkostwa członka pełniącego funkcję Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza lub Skarbnika wybory odbywają się na posiedzeniu Zarządu po uprzednim uzupełnieniu jego składu.
 
V. WALNE ZEBRANIE ZRZESZENIA
                               Art. 16
1. Zwyczajne:
·co roku odbywa się zebranie sprawozdawcze;
·co 4 lata odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd Zrzeszenia.
2.Nadzwyczajne – może być zwołane w następujących przypadkach:
·z inicjatywy Zarządu;
·na wniosek Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej;
·na podstawie pisemnego żądania złożonego przez jedną trzecią członków Zrzeszenia.
3.Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno być zwołane w ciągu 4 tygodni od czasu złożenia wniosku lub pisemnego żądania.
4.Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W drugim terminie zasada quorum nie obowiązuje.
5.Głosowanie odbywa się jawnie.
6.Rozwiązanie Zrzeszenia i dokonanie zmian Statutu może nastąpić uchwałą Walnego zebrania większości 2/3 głosów w obecności 50% członków.
                              Art. 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy wynikające
z zakresu działania Zrzeszenia, a w szczególności:
1.Wybór Zarządu, Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej.
2.Podejmowanie uchwał w sprawie działalności programowej i finansowej oraz ustalenie wysokości składki członkowskiej.
3.Dokonywanie zmian w statucie.
4.Udzielania absolutorium Zarządowi.
5.Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej.
6.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia.
 
VI. ZARZĄD
                               Art. 18
1.Zarząd Zrzeszenia w składzie:
·Prezes;
·V-ce Prezes;
·Sekretarz;
·Skarbnik;
·jeden do trzech członków;
·trzech zastępców członków.
2.Wybór Członków Zarządu dokonuje się spośród członków Zrzeszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
                              Art. 19
1.Do kompetencji Zarządu należy:
a)kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
d) uchwalanie preliminarza budżetowego Zrzeszenia;
e) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
f) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich;
g) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
h) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;
i)wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2.Prezes Zrzeszenia kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Zrzeszenie, a w razie nieobecności zastępuje go V-ce Prezes.
                               Art. 20
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2.Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
                              Art. 21
1.Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna jest organem kontroli Zrzeszenia.
2.Do zadań Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej należą w szczególności:
a)kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Zrzeszenia;
b)kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
c)Kontrola przestrzegania stanu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
d)Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
e)Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
                              Art. 22
1.Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków oraz
2 zastępców członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2.Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
3.Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.
                               Art. 23
1.Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej ustaje na skutek:
a)upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji obowiązuje złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
b)ustanie członkostwa w Zrzeszeniu;
c)zrzeczenie się udziału w tych władzach;
d)odwołanie przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów.
                               Art. 24
Zrzeszenia używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisami według
Załącznika Nr 1 do Statutu.
 
VII. FINANSE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
                              Art. 25
Finanse Zrzeszenia składają się z:
·składek członkowskich;
·prowadzenia działalności gospodarczej;
·deklarowanych kwot instytucji wspierających;
·wsparcia finansowego władz centralnych i samorządowych.
                              Art. 26
1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Zrzeszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa Zrzeszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Zrzeszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3.Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie może przekraczać jednorocznych wpływów (po odjęciu bieżących zobowiązań). W przypadku konieczności zaciągnięcia wyższych zobowiązań decyzje podejmuje się za zgodą 2/3 członków Zarządu.
 
VIII. KONTROLA WEWNĘTRZNA
                              Art. 27
Kontrole w zakresie działalności statutowej i finansowej przeprowadza raz
w roku Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna Zrzeszenia, która uprawniona jest do:
1.Składania informacji o wynikach kontroli na Walnym Zebraniu.
2.Stawiania wniosku o absolutorium.
 
IX. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA
                               Art. 28
W celu racjonalnej obsługi biurowej Zrzeszenia Zarząd może powołać biuro
i jednocześnie zatrudnić pracownika bądź wyznaczyć osobę do prowadzenia bieżących spraw. Nadzór w imieniu Zarządu nad finansowaniem biura sprawuje Prezes Zarządu lub inna osoba przez Zarząd wyznaczona.
 
X. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZRZESZENIA
                              Art. 29
Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązanie Zrzeszenia podejmuje się na Walnym Zebraniu zgodnie z art. 16 ust.6 Statutu.
                              Art. 30
1.Uchwała o rozwiązaniu Zrzeszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Zrzeszenia.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Zrzeszenia.
I Postanowienia ogólne
§1
1. Dolnośląski Związek Pszczelarzy zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją pszczelarzy reprezentującą i broniącą praw i interesów swoich członków- jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego.
2. Związek działa, jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. O społeczno-zawodowych organizacjach rolników /Dz.U.nr32 poz.217/
§2
1. Terenem działania Związku jest obszar regionu dolnośląskiego i tereny przyległe.
2. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.
§3
1. Związek posiada osobowość prawną.
2. Związek może przystąpić na członka do innych organizacji rolniczych i społecznych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
3. Decyzje o przynależności członkowskiej, o której mowa w pkt. 2 podejmuje Walny Zjazd Delegatów.
4. Związek działa na podstawie niniejszego statutu.
§4
Związek używa pieczęci okrągłej z rysunkiem matki pszczelej w środku i napisem w otoku „Dolnośląski Związek Pszczelarzy ” we Wrocławiu oraz podłużnej z tą samą treścią wraz z dokładnym adresem. 
 
  II Cele i zadania oraz środki ich realizacji
§5
1. Celem Związku jest wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy.
§6
Cele te Związek realizuje przez:
1. Koordynowanie pracy terenowych Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych, nadzorowanie i kontrolę ich działalności.
2. Udzielanie wszechstronnej pomocy terenowym Kołom Pszczelarzy i innym jednostkom organizacyjnym w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa poprzez instruktaż, pomoc w organizowaniu kursów, odczytów oraz przygotowania pomocy szkoleniowych, sprzętu i pokazów w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, szkolenie pszczelarzy, zapobieganie chorobom i ich zwalczanie, powiększenie i ulepszanie pożytków pszczelich i ich racjonalne wykorzystanie.
3. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji.
4. Współdziałanie z resortami oraz organizacjami społeczno-gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa i wchodzić w krajowe i zagraniczne spółki.
5. Współpraca z terenowymi organami władzy i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami.
6. Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie rozszerzenia bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły.
7. Wnioskowanie propozycji do przepisów państwowych regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa.
8. Dla wykonania zadań statutowych Związek może organizować i prowadzić działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym, usługowym bądź handlowym w zakresie zagospodarowania produktów pasiecznych i zaopatrywania swoich członków w środki produkcji. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Związku.
9. Sprawowanie patronatu i działalności rewizyjnej nad działalnością organizacyjną i rzeczową terenowych Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych
§7
1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach Pszczelarzy i innych jednostkach organizacyjnych.
2. Związek zatrudnia pracowników do wykonania zadań statutowych.
 
  III Struktura organizacyjna Związku
 
Związek zrzesza pszczelarzy w Kołach Pszczelarzy i innych jednostkach organizacyjnych.
§8
Władzami terenowymi Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych są:
1. Walne zebrania członków Koła i innych jednostek organizacyjnych.
2. Zarząd Koła i innych jednostek organizacyjnych, składający się z 3 – 7 członków, w tym: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.
3. Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków
4. Sąd Koleżeński w skład którego wchodzi 3 członków.
5.Koła Pszczelarzy i inne jednostki organizacyjne używają pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem: Dolnośląski Związek Pszczelarzy – Koło Terenowe w ……………………… lub odpowiednio do swojej struktury i statutu.
§9
1. Na terenie rejonu gmin, miast oraz dzielnic miast, powiatów podstawową komórką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy lub inne jednostki organizacyjne.
2. Koło Pszczelarzy lub inna jednostka organizacyjna może być zorganizowana przy początkowej liczbie co najmniej 10 członków.
3. W przypadku braku statutowej liczby członków do zorganizowania Koła Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej można stworzyć Sekcję Pszczelarzy wchodzącą w skład Koła lub innej jednostki organizacyjnej na terenie danej gminy, miasta, dzielnicy, powiatu. Sekcja Pszczelarzy zrzesza co najmniej 5 członków.
4. Siedzibę Koła Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych ustala ogół członków w zależności od warunków lokalowych.
5. Koła Pszczelarzy i inne jednostki organizacyjne wymieniane w § 9 pkt 1 są ogniwami Związku i muszą uzyskać pisemne zezwolenie Zarządu Związku na założenie Koła Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych i ich działalność.
6. Koła Pszczelarzy i inne jednostki organizacyjne realizują zadania w oparciu o niniejszy statut oraz regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów Związku.
 
    IV Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące hodowlę pszczół albo zajmujące się naukowo-badawczą dziedziną pszczelarstwa, które podpisały deklarację członkowską i należą do jednego z Kół Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej.
2. przyjęciu na członka lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu Koła lub innej jednostki organizacyjnej.
3. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje Walne zebranie Związku na wniosek Koła lub innej jednostki organiacyjnej lub Zarząd Związku.
§11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Brać bezpośrednio udział z głosem decydującym na Walnym Zebraniu Koła lub innej jednostki organizacyjnej oraz być wybranym jako delegat na Zjazd Delegatów Związku.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Koła lub innej jednostki organizacyjnej oraz wybierać delegatów i być wybieranym do władz Związku.
3. Korzystać ze świadczeń związanych z hodowlą i ochroną prawną w zakresie hodowli pszczół.
§12
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1. Stosować się do postanowień statutu Związku oraz regulaminu Koła lub innej jednostki organizacyjnej i uchwał podejmowanych przez władze Związku.
2. Brać czynny udział w pracach Koła lub innej jednostki organizacyjnej, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową na szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku.
3. Terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwałiuczestniczyć w zebraniach Koła lub innej jednostki organizacyjnej.
4. Przestrzegać zasad etyki pszczelarzy, stosować „Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie” .
5. Przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich między innymi poprzez coroczne poddawanie ich badaniom laboratoryjnym i kontroli.
§13
Utratę członkostwa powodują:
a. nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia przez Zarząd Koła lub innej jednostki organizacyjnej
b. dobrowolne wystąpienie z Koła lub innej jednostki organizacyjnej, złożone na piśmie.
§14
Wykluczenia z Koła lub innej jednostki organizacyjnej występuje w przypadku:
1.
a). postanowienia sądu koleżeńskiego.
b). podjęcia uchwały Zarządu Związku lub Koła Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej za naruszenie zasad statutu Związku.
§15
Zawieszenie członka Związku następuje w przypadku:
1.
a) postanowienia Sądu Koleżeńskiego.
b) podjęcia uchwały Zarządu Związku lub Koła Pszczelarzy lub innej jednostki organizacyjnej.
2. Termin odwołania od decyzji pkt 1a,b wynosi 30 dni od daty doręczenia. Odwołanie od decyzji można wnieść w przypadku pkt 1a – 1b do Sądu Koleżeńskiego Związku.
3. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do tego samego lub innego Koła lub innej jednostki organizacyjnej tylko za zgodą Związku.
4. W przypadku zawieszenia członka Związku w prawach członkowskich nie może on pełnić żadnej funkcji we władzach związkowych, ma natomiast obowiązek wywiązania się z zadań statutowych określonych w § 12 pkt 1-5.                                                                                                                                     V Władze Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy
Władzami Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy są:
1. Walny Zjazd Delegatów Związku
2. Zarząd Związku
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
Kadencja władz trwa 4 lata.
5. Osoby powołane do wymienionych władz wykonują swoje funkcje społecznie.
§16
1. Dolnośląski Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
a) zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się co 4 lata, zwołuje go Zarząd Związkuw terminie uzgodnionym z Polskim Związkiem Pszczelarskim.
b) nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany w przypadkach:
– na żądanie Komisji Rewizyjnej,
– na podstawie pisemnego żądania złożonego przez jedną trzecią delegatów, uczestników poprzedniego Zjazdu,
– na żądanie Polskiego Związku Pszczelarskiego
c) nadzwyczajny Zjazd Delegatów powinien być zwołany w ciągu 4 tygodni od czasu podjęcia decyzji (§ 16 pkt b).
d) o terminie, miejscu obrad i porządku dziennym zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zjazdu delegaci powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, z doręczeniem programu Zjazdu.
e) Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Związku lub w jego zastępstwie Wiceprezes.
f) przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza wybiera Zjazd Delegatów. Prezydium Zjazdu powołuje jego przewodniczący.
§17
1. W obradach Zjazdu biorą udział z prawem głosu:
a) delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół Pszczelarzy i innej jednostki organizacyjnej w ilości 1 delegat na każe rozpoczęte 50 członków.
2. Z głosem doradczym:
a) prezesi Zarządów Kół Terenowych i innej jednostki organizacyjnej. Ponadto członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku,
b) przedstawiciele organizacji współpracujących,
c) osoby zaproszone.
3.Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie braku połowy uprawnionych do głosowania, obrady odbyć się powinny w tym samym dniu, lecz w drugim terminie. W tym przypadku uchwały są ważne mimo braku połowy uprawnionych do głosowania.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, a na żądanie 1/4 obecnych delegatów może być przeprowadzone tajnie. W sprawach wykluczenia ze związku obowiązuje głosowanie tajne.
§18
Do kompetencji Zjazdu Związku należy:
1. Uchwalanie statutu Związku, regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminów dla Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych.
2. Wybór spośród delegatów Związku:
a) Prezesa Zarządu,
b) członków Zarządu i ich zastępców,
c) członków Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
d) członków Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców,
e) delegatów za Zjazd PZP.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
4. Podejmowanie uchwał programowych pracy Związku.
5. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Związku.
6. Uchwalanie relatywnej wysokości świadczeń na rzecz Związku
a) wpisowego od nowo przyjętych członków,
b) składek rocznych (stałych) oraz składki produkcyjne,
c) decydowanie o nabyciu lub sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku.
8. Przyznawanie godności członka honorowego Związku.
§19
Zarząd Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy składa się:
1. Z Prezesa i 6 członków oraz 3 zastępców wybranych przez Zjazd Delegatów.
2. Wybiera ze swojego składu wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz Prezydium składające się z Prezesa i 2 członków Zarządu.
3. W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi zastępca członka Zarządu, który na Zjeździe Delegatów otrzymał największą liczbę głosów.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub w zastępstwie wiceprezes, co najmniej na kwartał.
5. Prezes Zarządu może zwołać poszerzone posiedzenie Zarządu z udziałem prezesów Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych oraz innych przedstawicieli organizacji gospodarczych – współdziałających.
6. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.
7. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów – głosowanie rozstrzyga głos prezesa Zarządu. Do podjęcia prawomocnych uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 4 członków Zarządu lub 3 członków Prezydium. Zarząd Związku działa kolegialnie w oparciu o statut.
8. W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu lub Prezydium złożyć odpowiednie sprawozdanie.
§20
Do obowiązków Zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów Związku wobec władz, instytucji, sądów, organizacji
i osób trzecich.
2. Kierowanie działalnością Związku zgodnie ze statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów, wytycznymi Polskiego Związku Pszczelarskiego i zarządzeniami władz terenowych.
3. Opracowanie planów działalności i preliminarza budżetowego na dany rok kalendarzowy.
4. Uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych dla Prezydium, Kół Pszczelarskich i innych jednostek organizacyjnych.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych, zatwierdzanie rocznych planów pracy, budżetów oraz sprawozdań z ich wykonania.
6.Rozpatrywanie odwołań członków Związku oraz uchylanie w drodze nadzoru uchwał walnych zebrań Kół Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnej niezgodnych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami prawa.
6. Powoływanie Komisji Problemowych i uchwalanie dla nich regulaminu.
7. Przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych (resortowych i związkowych).
8. Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej Związku.
9. Wnioskowanie o nadanie tytułu honorowego członka Polskiego Związku Pszczelarskiego.
10. Kontrolowanie działalności finansowo-rzeczowej Koła Pszczelarzy i innych jednostek organizacyjnych.
11. Angażowanie, zwalnianie i awansowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych w biurze Związku zgodnie z przyznanym limitem przez PZP.
12. Przygotowanie Zjazdu Delegatów Związku.
13. Wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu lub niezbędnych w realizacji zadań Zarządu w sferze gospodarczej pszczelarzy.
§21
1. Zarząd Związku jest uprawniony do:
a) zawieszania w czynnościach Zarządu Koła , Zarządu innej jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, członków fizycznych w przypadku:
– naruszenia założeń statutowych
– niewykonania uchwał Zarządu Związku
– naruszanie dyscypliny organizacyjnej lub działanie na szkodę Związku
b) uchylania uchwały Walnych Zebrań i Zarządów Kół Terenowych i innych jednostek organizacyjnych, które działają niezgodnie ze statutem Związku lub działają sprzecznie z zarządzeniami władz terenowych.
2. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy, Zarządu innej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Zarząd Związku powołuje tymczasowy Zarząd Koła lub innej jednostki organizacyjnej w składzie 3 osób celem:
a) przyjęcia i prowadzenia agend Zarządu Koła i innej jednostki organizacyjnej
i kontynuowania jego działalności,
b) tymczasowy Zarząd Koła Pszczelarzy i innej jednostki organizacyjnej winien w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia Zarządu zwołać walne zebranie członków Koła czy innej jednostki organizacyjnej i dokonać wyboru Zarządu.
3. Od decyzji podjętej przez związek (§21 pkt 1a) przysługuje prawo do odwołania do władz PZP w ciągu 30 dni.
§22
Tryb i zasady odwoływania członków władz Związku przed upływem kadencji:
1. Członek władz Związku traci piastowanie funkcji w razie:
a) utarty praw honorowych,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,
c) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
d) nie uczestniczenia bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu Związku,
e) działanie na szkodę Związku.
2. Decyzję w powyższych sprawach podejmuje posiedzenie Zarządu Związku z udziałem Komisji Rewizyjnej
a) uchwały w powyższych sprawach zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
§23
Umowy i zobowiązania w imieniu Związku podpisuje prezes lub wiceprezes a drugi podpis składa sekretarz lub skarbnik.
a) Zarząd może upoważnić pracownika etatowego biura do podpisywania bieżącej
korespondencji, z wyjątkiem spraw skierowanych do organów nadzorczych i władz nadrzędnych.
   
   VI Komisja Rewizyjna
§24
1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego
a) przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie co najmniej raz na rok, celem dokonania rewizji kasy i rachunkowości oraz działalności gospodarczej Zarządu,
b) uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej 2 członków,
c) tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Dolnośląski Zjazd Delegatów,
d) w czasie wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać zpomocy fachowej rzeczoznawcy,
e) ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności rzeczowej i gospodarczo- finansowej Związku,
b) składanie sprawozdań i stawianie wniosków na zjeździe delegatów o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku,
c) żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Związku lub nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, jeżeli uzna to za konieczne,
d) przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisjiwinien brać udział w zebraniu Zarządu Związku z głosem doradczym,
e) Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu lub jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i finansowej Związku,
f) Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący może zlecić wykonanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom Komisji,
g) w sprawach wyjątkowych na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Związku może zlecić wykonanie określonych czynności biegłemu.
h) zawieranie umów /o pracę, o dzieło, umów zlecenie/ z członkami Zarządu.
 
   VII Sąd Koleżeński
§25
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
a) Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw spornych zachodzących pomiędzy członkami Związku w zakresie działalności pszczelarskiej,
b) tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Dolnośląski Zjazd Delegatów,
c) od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Związku przysługuje prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego PZP.
2. Sąd Koleżeński reprezentuje:
a) w pierwszej instancji-
1/ w sprawach przeciwko członkom Związku- osobom fizycznym- o czyny niezgodne z przepisami prawa i etyką pszczelarską, popełnione przez nich
w związku z pełnionymi funkcjami we władzach Związku,
2/ sprawy przekazane przez Sądy Koleżeńskie Kół i innej jednostki organizacyjnej.
b) w drugiej instancji-
1/ odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół i innej jednostki organizacyjnej.
3. Karami wymierzonymi przez Sądy Koleżeńskie są
a) upomnienie,
b) nagana,
c) wykluczenie ze Związku.
 
   VIII. Fundusze i majątek Związku.
§26
Fundusze Związku powstają z:
a) ze składek członkowskich,
b) z działalności gospodarczej,
c) z dotacji, zapisów, darowizn i subwencji,
d) z innych wpływów,
e) dla wykonania zadań i zagospodarowania funduszów wymienionych w punkcie
c powinny określać porozumienia zawarte pomiędzy jednostkami przekazującymi oraz Zarządem,
f) Związek lokuje środki pieniężne na koncie bankowym,
g) operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości wg obowiązujących przepisów rachunkowych,
h) prowadzenie rachunkowości może być zlecone powołanej do tego instytucji, bądź tez w ramach prac zleconych.
 
    IX Biuro Związku
§27
1. Pracą Biura kieruje kierownik Biura, na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
2. Kierownik Biura bierze udział w posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.
3. Pracę Biura nadzoruje Sekretarz Zarządu Związku
 
    X Zmiana statutu
§28
1. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Dolnośląskiego Walnego Zjazdu, powziętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów.
 
    XI Rozwiązanie i likwidacja Związku
§29
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję Likwidacyjną, wybraną przez Dolnośląski Zjazd Delegatów.
3. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejestrowego o skreślenie Związku z Krajowego Rejestru Sądowego.
§30
Z mocy ustawy Statut podlega zarejestrowaniu we właściwym sądzie.

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lipca 2008 r. uprawomocnił się Statut PZP przyjęty decyzją delegatów podczas nadzwyczajnego XIX Walnego Zjazdu Statutowego Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1
1. Polski Związek Pszczelarski (PZP), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową i federacyjną organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.). 2. Związek jest przedstawicielem organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji. 3. Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.

§ 2
1. Siedzibą Związku jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Związek posiada osobowość prawną. 3. Związek może tworzyć agendy, biura, placówki naukowo-szkoleniowe, a także inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środki publicznego informowania. 4. Związek może tworzyć i przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych. 5. Związek może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe.

§ 3
1. Oznakami zewnętrznymi Związku są: 1) znak Związku, 2) sztandar Związku, 3) odznaki honorowe Związku. 2. Związek może używać pieczęci i flag ze znakiem Związku. Szczegółowe wzory pieczęci i flag oraz ich zastosowanie określa Rada Związku. 3. Znak Związku podlega ochronie prawnej jako znak towarowy zastrzeżony. 4. Związek może używać skrótu PZP. 5. Odznakami honorowymi Związku są: 1) Statuetka pomnika ks. dr Jana Dzierżona, 2) Medal im. ks. dr Jana Dzierżona, 3) Złota Odznaka Związku, Srebrna Odznaka Związku i Brązowa Odznaka Związku. 6. Wzór oraz zasady i tryb przyznawania odznak honorowych Związku określa Walny Zjazd Delegatów Związku.

Rozdział II Cele i zadania

§ 4
1. Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich. 2. Zadaniami związku są w szczególności: 1) reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji oraz ochrona ich godności i dobrego imienia, 2) integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, 3) rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, 4) prawna ochrona nazwy „miód” i pozostałych produktów pszczelich, 5) popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich z banderolą Związku.

§ 5
1. Cele i zadania Związku realizowane są, na zasadach określonych w przepisach prawa, między innymi poprzez: 1) udzielanie pomocy organizacjom członkowskim Związku i członkom tych organizacji w zakresie organizacyjnym wobec organów Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i fachowym z dziedziny pszczelarstwa, 2) publiczne propagowanie i promowanie celu i zadań Związku, programu, uchwał i stanowisk Związku oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku Związku, jego organizacji członkowskich, organów, struktur i członków organizacji członkowskich Związku, 3) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4) inicjowanie działalności wydawniczej i publicystycznej w zakresie pszczelarstwa, oraz współudział w tych pracach i ich koordynacja, 5) współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i środowiska naturalnego, 6) współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej dla pszczół, 7) określenie kierunków prowadzenia działalności hodowlanej, opiniowanie wartości użytkowej pszczół i oddziaływanie na poprawę wartości biologicznej materiału zarodowego, 8) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku, 9) promowanie ważnej roli pszczół, 10) promowanie produktów pszczelich, 11) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, szkoleniowej i oświatowej, 12) prowadzenie i wspieranie inicjatyw promujących rozwój społeczno-gospodarczy, postęp naukowo-techniczny, oświatę i naukę w zakresie pszczelarstwa, 13) organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji w paszę dla pszczół, 14) inspirowanie i wspieranie organizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarza jako promocji danego regionu w zakresie pszczelarstwa. 2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie oznaczonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – Dział 1, 2) produkcja artykułów spożywczych – Dział 10, 3) produkcja napojów – Dział 11, 4) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – Dział 18, 5) pozostała produkcja wyrobów – Dział 32, 6) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45, 7) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46, 8) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47, 9) transport lądowy oraz transport rurociągowy – Dział 49, 10) zakwaterowanie – Dział 55, 11) działalność usługowa związana z wyżywieniem – Dział 56, 12) działalność wydawnicza – Dział 58, 13) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – Dział 59, 14) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68, 15) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – Dział 82, 16) edukacja – Dział 85, 17) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – Dział 90, 18) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – Dział 91, 19) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – Dział 93, 20) działalność organizacji członkowskich – Dział 94. 3. Związek może wykonywać zadania zlecone przez administrację państwową i samorządową, o ile nie pozostają one w sprzeczności z celem i zadaniami Związku i nie spowodują powstania ujemnego wyniku finansowego w tym zakresie.

§ 6
1. Dla wykonywania celów i zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Związku. 2. Nawiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Związku może nastąpić na zasadach określonych przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

§ 7
Związek tworzy fundusz na rzecz rozwoju pszczelarstwa, gromadzony na odrębnym rachunku bankowym, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

Rozdział III Członkowie Związku

§ 8
Członkowie Związku mogą być: 1) zwyczajni, 2) honorowi, 3) wspierający.

§ 9
1. Członkami zwyczajnymi, zwanymi dalej organizacjami członkowskimi Związku, mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi związane z działalnością pszczelarską. 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą nabyć członkostwo w Związku przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do Związku, którą składają w Związku, jeśli w momencie złożenia wniosku zrzeszają co najmniej 200 członków związanych z działalnością pszczelarską. 3. Nabycie członkostwa w Związku następuje z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu do Związku. 4. Nabycie członkostwa w Związku przez organizację członkowską Związku oznacza nabycie, z tym samym dniem, członkostwa w Związku przez jej członków z uprawnieniem do posługiwania się tytułem „Członka Związku”. Prawo do posługiwania się tytułem „Członka Związku” przysługuje z tytułu przynależności do jednej tylko organizacji członkowskiej Związku. 5. Uchwałę o przyjęciu do Związku podmiotu, o którym mowa w ust. 1, który złożył uchwałę o woli przystąpienia do Związku podejmuje Zarząd Związku. Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia do Związku przysługuje prawo odwołania do Rady Związku w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Związku. Uchwała Rady Związku jest ostateczna. 6. Organizacja członkowska Związku, której członkostwo ustało na skutek nieopłacenia składek, może być ponownie tylko raz przyjęta do Związku po uregulowaniu zaległych zobowiązań wobec Związku.

§ 10
1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje na skutek: 1) wystąpienia ze Związku wyrażonego uchwałą, zgodnie ze statutem organizacji członkowskiej Związku, zawierającą oświadczenie woli o wystąpieniu ze skutkiem na dzień złożenia tej uchwały w Związku, 2) likwidacji organizacji członkowskiej Związku z dniem jej ukończenia, 3) wykluczenia ze Związku z powodu nieprzestrzegania Statutu lub niewykonywania uchwał organów Związku z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie, 4) nieopłacenia przez okres jednego roku składek członkowskich z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie. 2. Ustanie członkostwa zwyczajnego Związku, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, następuje poprzez uchwałę Zarządu Związku. 3. Od uchwały Zarządu Związku, o której mowa w ust. 2, organizacji członkowskiej Związku przysługuje prawo odwołania do Rady Związku w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Związku. Uchwała Rady Związku jest ostateczna.

§ 11
1. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne mające szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. 2. Członkostwo honorowe Związku przyznaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Zarządu Związku. 3. Rodzaje, zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania członkostwa honorowego Związku określa uchwała Rady Związku.

§ 12
1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi i osoby fizyczne. 2. Członkostwo wspierające Związku przyznaje Zarząd Związku. 3. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania członkostwa wspierającego Związku oraz zasady współpracy określa uchwała Rady Związku.

§ 13
1. Członek zwyczajny Związku ma prawo: 1) uczestniczenia w organach Związku poprzez swoich przedstawicieli, 2) wpływania przez swoich przedstawicieli w organach Związku na realizację celu i zadań Związku, kształtowania programu oraz metod działania Związku, 3) uzyskiwania pomocy Związku zgodnej z celami i zadaniami Związku, 4) oceny działalności Związku, jego organów oraz osób pełniących w tych organach funkcje z wyboru, 5) korzystania z dopłat w ramach projektów i programów Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, oraz upoważnionych organów administracji państwowej i samorządowej, 6) stosowania banderoli Związku na miodzie i innych produktach pszczelich przez swoich członków. 2. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek: 1) przestrzegania Statutu, 2) realizacji uchwał organów Związku, 3) stosowania znaku Związku, 4) terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Związku, 5) terminowego składania sprawozdania o stanie liczebnym członków organizacji członkowskich Związku i rodzin pszczelich, 6) stosowania się do zasad korzystania z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

Rozdział IV Organy Związku

§ 14
1. Organami Związku są: 1) Walny Zjazd Delegatów Związku, 2) Rada Związku, 3) Zarząd Związku, 4) Komisja Rewizyjna Związku. 2. Organy Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swoimi kompetencjami. 3. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

§ 15
1. Członkowie organów Związku pochodzą z wyboru. 2. Wybory członków organów Związku są tajne. 3. Wybory członków organów Związku odbywają się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i są skuteczne, jeśli kandydat uzyska bezwzględną większość ważnych głosów. 4. Członkowie organów pełnią osobiście swoją funkcję w tych organach. 5. Sposób wyboru oraz liczbę członków organów określa Rada Związku w ordynacji wyborczej, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 16
1. Jeśli Statut nie stanowi inaczej organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków organu w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków organu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego obrady. 2. Głosowanie tajne, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, przeprowadza się na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 3. Organy Związku podejmują samodzielnie uchwały i decyzje w sprawach należących do zakresu ich kompetencji w oparciu o przepisy prawa i Statut. 4. Uchwały organów Związku mogą być uchylone lub zawieszone przez nadrzędne organy, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

§ 17
1. Funkcji członka Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku nie można pełnić: 1) równocześnie z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej, 2) w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Związku. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być członkami organów w utworzonych przez Związek podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

§ 18
1. Członek organu Związku może być odwołany przed upływem kadencji. 2. Odwołanie członka organu Związku może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po uprzednim umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego. 3. Członka organu Związku odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.

§ 19
1. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach: 1) śmierci, 2) rezygnacji, 3) odwołania, 4) utraty praw publicznych, 5) ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 6) zmiany charakteru prowadzonej działalności, jeśli ma to wpływ na sprawowanie mandatu, 7) ustania członkostwa organizacji członkowskiej Związku, której członkiem jest członek organu Związku, 8) utraty przez członka organu Związku członkostwa w organizacji członkowskiej Związku, 9) jednoczesnego pełnienia funkcji w innych organizacjach o konkurencyjnym zakresie działania w stosunku do Związku, 10) nieuzasadnionej absencji na zebraniach lub uchylania się od wykonywania innych obowiązków przez okres jednego roku. 2. Decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu osoby wybranej przez Walny Zjazd Delegatów Związku z wyboru, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 7 i 8, podejmuje Rada Związku. § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6, 8, 9 i 10, wybory uzupełniające przeprowadza się, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 i § 24 ust. 1 pkt 5, w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.

§ 20
1. Walny Zjazd Delegatów Związku, zwany dalej „Walnym Zjazdem”, jest najwyższym organem stanowiącym Związku, do kompetencji którego należy: 1) uchwalanie Statutu Związku i zmian w Statucie Związku, 2) określanie programu Związku, 3) wybór i odwołanie Prezydenta Związku oraz pozostałych członków Zarządu Związku, 4) wybór i odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Związku, 5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Związku, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Związku, 6) uchwalanie wzorów oraz zasad i trybu przyznawania odznak honorowych Związku, 7) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Związek, 8) rozpatrywanie wniosków złożonych przez delegatów. 2. Delegatami na Walny Zjazd są delegaci (przedstawiciele organizacji członkowskich Związku) wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą. 3. W obradach Walnego Zjazdu mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji zaproszone osoby, w tym członkowie: honorowi i wspierający. 4. Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku najpóźniej z dniem upływu kadencji, a o jego czasie, miejscu oraz porządku obrad zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zjazdu.

§ 21
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku w uzasadnionych przypadkach na skutek: 1) uchwały Walnego Zjazdu, 2) uchwały Rady Związku, 3) wniosku Komisji Rewizyjnej Związku, 4) wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby organizacji członkowskich Związku. 2. Uchwały i wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego uzasadnienia. 3. Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku. 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 22
1. Rada Związku, w okresach między posiedzeniami Walnego Zjazdu, jest naczelnym organem stanowiącym Związku, do kompetencji którego należy w szczególności: 1) określanie głównych kierunków działania Związku w okresie kadencji, 2) uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji, 3) określanie wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku, 4) uchwalanie ordynacji wyborczej, 5) wybór Prezydenta Związku i pozostałych członków Zarządu w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia ich mandatu, 6) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Związku do krajowych lub międzynarodowych organizacji związkowych, 7) określenie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w Związku, 8) tworzenie struktur terytorialnych i środowiskowych, 9) nadzór nad działalnością Zarządu Związku, a także współpraca z Komisją Rewizyjną Związku, 10) określenie zasad zaciągania zobowiązań majątkowych przez Związek, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 7, 11) określanie zasad wynagradzania Prezydenta Związku i pozostałych członków Zarządu Związku, jeżeli z pełnieniem tej funkcji związane jest zatrudnienie w Związku, 12) uchwalanie regulaminu pracy Rady Związku, 13) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie objętych Statutem i niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Związku. 2. W skład Rady Związku wchodzą przedstawiciele organizacji członkowskich Związku wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą. 3. W obradach Rady Związku mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji członkowie Zarządu Związku oraz zaproszone osoby, w tym członkowie: honorowi i wspierający. 4. Radę Związku zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby organizacji członkowskich Związku. 5. Posiedzenia Rady Związku odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 23
1. Zarząd Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, do którego kompetencji należy: 1) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu i Rady Związku, 2) zwoływanie Walnego Zjazdu i posiedzeń Rady Związku, 3) uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków, 4) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku, 5) zarządzanie majątkiem Związku, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych i zawieranie umów w jego imieniu, 6) współpraca z Komisją Rewizyjną Związku, 7) powoływanie komisji problemowych, 8) organizacja biura Związku, 9) uchwalanie regulaminu Zarządu Związku, określającego również uprawnienia i obowiązki jego członków. 2. Zarząd Związku składa się z Prezydenta Związku i sześciu członków. 3. Zarząd Związku wybiera ze swojego składu: 1) dwóch Wiceprezydentów Związku; 2) Sekretarza Związku; 3) Skarbnika Związku. 4. Prezydent Związku zwołuje posiedzenie Zarządu Związku z własnej inicjatywy, na wniosek 3 członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku. 5. Zarząd Związku może podejmować uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków tego organu. 6. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 24
1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy w szczególności: 1) kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku, jego organów, struktur terytorialnych i środowiskowych, komisji problemowych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku, 2) dokonywanie, w okresach rocznych, oceny Rady Związku i Zarządu Związku oraz przedstawienie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi, 3) kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów Związku, 4) opiniowanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków oraz sprawozdań z ich realizacji, 5) wybór przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu, 6) określanie liczby i wybór wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Związku, 7) wybór sekretarza Komisji Rewizyjnej Związku, 8) współdziałanie z organami kontrolnymi organizacji członkowskich Związku w wykonywaniu kontroli w zakresie dotyczącym obowiązków tych organizacji określonych w Statucie, 9) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku. 2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub inny upoważniony jej członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Związku i Zarządu Związku. 4. Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swoich czynności może korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców, a także ma prawo żądać od Zarządu Związku, członków tego organu oraz pracowników biura Związku wyjaśnień dotyczących działalności Związku. 5. Komisję Rewizyjną Związku reprezentuje jej przewodniczący lub inny wyznaczony członek tego organu. 6. Przepis § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 25
1. Do reprezentowania Związku upoważnieni są: 1) Prezydent Związku, 2) dwóch członków Zarządu Związku, o których mowa w § 23 ust. 3, działających łącznie, 3) inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta lub dwóch członków Zarządu Związku, o których mowa w § 23 ust. 3, działających łącznie. 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób, w tym Prezydenta Związku lub Skarbnika Związku. 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Rady Związku.

Rozdział V Majątek Związku

§ 26
1. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe. 2. Dochody Związku mogą pochodzić: 1) ze składek członkowskich, 2) z działalności gospodarczej Związku, 3) z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i spadków, 4) z innych wpływów. 3. Przyjęcie darowizny, zapisu, dotacji, subwencji czy spadku nie może być uzależnione od spełnienia warunków sprzecznych z celem lub zadaniami Związku. 4. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi. 5. Dochody z działalności gospodarczej Związku przeznaczone są na działalność statutową Związku.

Rozdział VI Uchwalanie i zmiana Statutu

§ 27
1. Statut może być uchwalony lub zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu, podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów. W przypadku braku połowy delegatów uchwalenie lub zmiana Statutu mogą być dokonane na Walnym Zjeździe odbytym w drugim terminie. 2. Uchwały Walnego Zjazdu zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany Statutu zapadają w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów bez względu na ilość delegatów uczestniczących w Walnym Zjeździe.

Rozdział VII Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 28
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zjeździe na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania może być podjęta decyzja o ponownym zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w terminie 30 dni. 2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd. 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie wraz z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.

Rozdział VIII Przepisy końcowe i przejściowe

§ 29
1. Pierwsze posiedzenie Rady Związku zwołuje Zarząd Związku w terminie do 60 dni od dnia zarejestrowania Statutu. 2. W skład Rady Związku w kadencji rozpoczynającej się w 2008 roku wchodzą po jednym przedstawicielu członków organizacji członkowskich Związku. 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego rozpoczęta w 2004 roku ulega zakończeniu w 2008 roku z dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu zwołanego w celu uchwalenia Statutu. 4. W obradach Walnego Zjazdu zwołanego w 2008 roku celu dokonania wyboru osób, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 i 4, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji, jeśli nie są delegatami na ten Walny Zjazd. 5. Traci moc Statut Związku w brzmieniu uchwalonym w dniu 16 marca 2002 roku podczas XVI Walnego Zjazdu.

Scroll to Top