Aktualności

Początki pszczelarstwa

Początki pszczelarstwa na Ziemi oleśnickiej we wspomnieniach pierwszego Prezesa Stanisława Witliba.

Po zakończeniu II wojny światowej na nasze ziemie zaczęli przybywać osadnicy między innymi pszczelarze i miłośnicy pszczół. W wielu rejonach naszego województwa pozostały przy życiu tylko nieliczne pasieki przeważnie w pawilonach nieprzenośnych i różnego rodzaje ule, a zwłaszcza szufladkowe z ramkami wysuwanymi z tyłu ula. Uli z dostępem do ramek z góry prawie nie spotykano.

Jednym z pierwszych pszczelarzy przybyłych do Oleśnicy był kol. Stanisław Witlib. Według jego rozeznania na terenie powiatu oleśnickiego nie spotykało się pozostawionych uli z pszczołami. Rodziny pszczele pszczelarze zaczęli przywozić z terenów sąsiednich, innych rejonów kraju a nawet z zagranicy. Do takich kolegów pszczelarzy należeli między innym: kol. Krajka, kol. sędzia Pszczyński, kol. Kucharewicz, kol. Gawędzki, kol. Pochadzała i inni. Kolega Jednoróg z Dobroszyc przywiózł pasiekę z rejonu Lwowa a kol. Krasucki Roman przywiózł 32 ule w wagonach bydlęcych z odległego Kowla na Wołyniu. Były to ule nowoczesne „Dadanty”.

 
 
Przewodniczący Rady Pszczelarzy Roman Krasucki ze swoimi ulami na wrzosie
 

Z tej pasieki przez długie lata brano przykład i wywodzą się prawie wszystkie ule typu „Dadant” na terenie Oleśnicy. Była to młoda kadra początkujących pszczelarzy, prawdziwie zainteresowana pszczołami – jednak bez przygotowania zawodowego.

Z chwilą napływu pszczelarzy i miłośników pszczół zachodziła konieczność powołania do życia organizacji pszczelarskiej. Pierwszym który usiłował założyć związek pszczelarski był kolega Kucharewicz. Jednak do prawnej działalności i rejestracji związku nie doszło, nie udało się też zorganizować pierwszego kursu dla początkujących pszczelarzy w gmachu ówczesnego Starostwa w Oleśnicy. Lata 1947 do 1955 to okres bez żadnej organizacji pszczelarskiej. Życie jednak musiało toczyć się dalej i dlatego też pszczelarze nawiązali ścisłą współpracę z inspektorem ds. pszczelarstwa w Wojewódzkiej Radzie Narodowej – Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. Pierwszym inspektorem był kolega Paweł Szczurek z Trzebnicy, a od 1951 roku koleżanka inż. Weronika Kumko z Kłodzka. W roku 1949 w rolnictwie zaczęły zachodzić poważne zmiany, zaczęto organizować czasem nawet na siłę Spółdzielnie Produkcyjne i rolnictwo przechodziło z gospodarki indywidualnej – na gospodarkę zespołową. Był to niełatwy okres dla gospodarki indywidualnej w tym również dla pszczelarstwa.

W tym okresie organizowano jedynie na szczeblu WRN Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, różnego rodzaju narady aktywu pszczelarskiego, Kurso-konferencje a zwłaszcza w Polanicy Zdroju, dzięki uprzejmości dyrektora sanatorium Pana Matuszewskiego, człowieka bardzo oddanego pszczelarstwu. Przeprowadzano uznawanie pasiek na tak zwane pasieki „postępowe”, „przykładowe”, „doświadczalne” i „zarodowe”. Wymogi na tego rodzaju pasieki były bardzo znikome. Zamawiano i dostarczano pierwsze matki pszczele od kol. Kuboka z Kozakowic Górnych. Samowolnie pszczelarze organizowali wędrówki na pożytki letnie. Spotykano się w różnych miejscowościach i omawiano sprawy gospodarki pasiecznej – jakby w konspiracji – ponieważ na terenie powiatu nie można było normalnie działać, tym bardziej, że nie mieliśmy żadnego pomieszczenia.

Aby sprostać narastającym zadaniom na jednej z narad aktywu pszczelarzy w WRN we Wrocławiu w dniu 12.12.1954r. zapadła uchwała o utworzeniu rad pszczelarzy, które miały działać przy PWRN Wydział Rolnictwa i Leśnictwa i na szczeblu powiatów przy PPRN.

W Oleśnicy powołano do życia Powiatową Radę Pszczelarzy na ogólnym zebraniu aktywu pszczelarskiego w dniu 12.02.1955r.

Pierwszy Zarząd Rady Pszczelarzy miał skład osobowy następujący:

Roman Krasucki- przewodniczący

Antoni Morgiel- z-ca przewodniczącego

Stanisław Witlib- sekretarz

Tomasz Witek- członek

Józef Czekaj- członek

Skarbnika nie było ponieważ nie było też żadnych składek członkowskich czy funduszy.

 
Roman Krasucki
Kowel 1930r.
 

Był to organ pomocny i doradczy dla Głównego Zootechnika PPRN. Praca Rady Pszczelarzy z Głównym Zootechnikiem p. Trzmielem układała się bardzo pomyślnie.

Ustalono plan zebrań comiesięcznych w każdą niedzielę po 15-tym o godz. 1000w gmachu PPRN. Przeprowadzono szkolenie aktywu i dokonano korekty w PZGS zaopatrzenia pszczelarzy w sprzęt pasieczny, zorganizowano w 1955 i 1956 roku na Powiatowej Wystawie Rolniczej – specjalny pawilon obrazujący i przedstawiający rozwój pszczelarstwa w powiecie oleśnickim. Terenem wystawy był park obok stawów przy ulicy Spacerowej. Zorganizowano 2 punkty wagowe rodziny pszczelej – i dane wysyłano co 14 dni do WRN we Wrocławiu. Sadzono krzewy i drzewa miododajne. Tylko w 1956 roku posadzono w ramach społecznych 925 drzewek miododajnych na ulicach: Okrzei (dziś Armii Krajowej), Spacerowej, Szopena, Dostojewskiego, Poniatowskiego, Narutowicza oraz na terenie zakładu ZNTK i młyna w Oleśnicy. Z przykrością należy stwierdzić, że część drzew przy ruchliwych ulicach została rozmyślnie przez mieszkańców połamana i zniszczona ale większość z nich do dzisiaj po 50 latach są okazałe i dają pożytek pszczołom i asymilują dwutlenek węgla z powietrza. Przykładem są: aleja akacji przy skwerku przy ulicy Dostojewskiego posadzone przez kol. Tomasza Witka, lipy i akacje przy ulicy Nowotki (dziś Hallera) czy drzewa na terenie ZNTK.

Są to pomniki naszej działalności tamtych minionych lat, niektórych działaczy i pszczelarzy związku. Dzisiaj przechodząc obok tych drzew z dumą wspominamy tamte czasy.

W roku 1956 by ł też zorganizowany pierwszy wyjazd na wrzosy w rejon Iławy Żagańskiej. Pierwszymi śmiałkami byli: Roman Krasucki – 10 uli; Stanisław Witlib – 18 uli; Józef Czekaj – 28 uli; Tomasz Witek – 6 uli. Razem w tym roku wywieziono 62 ule. Od kolegi Falkowskiego z Torunia przywieziono model rozluźniacza do miodu wrzosowego, na podstawie którego kol. Tomasz Witek wykonał kilka sztuk. W roku 1957 dołączają do nich koledzy: Basiński Roman, Dawidowicz Ignacy, Korpik Jan i Morgiel Antoni. Wywieziono wówczas łącznie 144 ule przez ośmiu pszczelarzy. Zorganizowano pobieranie próbek pszczół na chorobę roztoczową i sporowcową. Wykryte ognisko roztoczy u kol. Gawędzkiego zostało od razu zlikwidowane. Należy wyrazić duży szacunek i wdzięczną pamięć dla doktora Zbigniewa Szpeidla ówczesnego lekarza weterynarii, który nam dużo pomógł w walce z chorobami pszczół.

Według słów koleżanki inż. Weroniki Kumko (podanych w opracowanej przez nią monografii o pszczelarstwie na Dolnym Śląsku) okres istnienia rad pszczelarzy w latach 1954 do 1957 stanowi chlubną kartę historii rozwoju pszczelarstwa i pracy aktywu pszczelarskiego wszystkich powiatów ówczesnego woj. Wrocławskiego.

 
Przejazd rowerami ze stacji PKP w Małomicach w poszukiwaniu miejsc postoju pasiek na wrzosie
Pierwszy z prawej Stanisław Witlib.
 
 

Miesiąc październik 1956 roku przyniósł duże zmiany polityczne i gospodarcze całego kraju, jak również na niwie naszej działalności. Doczekaliśmy się oczekiwanej przez ogół pszczelarzy chwili powołania do życia organizacji pszczelarskiej. Nastąpił okres dużego ożywienia we wszystkich dziedzinach życia i pewnych nadzieji na lepsze jutro. Z inicjatywy samych pszczelarzy w Oleśnicy zwołano pierwsze Zebranie pszczelarskie.

W dniu13 stycznia 1957roku został wybrany pierwszy Zarząd naszego związku, który został w kilka dni później zarejestrowany i prawnie usankcjonowany w Wydziale Spraw Wewnętrznych Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnicy.

Skład osobowy nowego Zarządu przedstawiał się następująco:

Stanisław Witlib- Prezes

Rman Krasucki- sekretarz

Tomasz Witek- skarbnk

Jerzy Wyczółkowski- I-szy Z-ca z Bierutowa

Stanisław Dolata- II-gi Z-ca z Dobroszyc

 
Prezes Stanisław Witlib
 

Komisja Rewizyjna: koledzy: Czekaj, Jużyk, Broniszewska Maria

Sąd koleżeński: Paszczyński, Poniakowski, Broniszewska Maria

Delegaci na zjazd do WZP: inż. Władysław Przybylski z Dobroszyc, Danuta Semkowa z Oleśnicy

Po odbytych wyborach w powiatach, w dniu 27.01.1957 roku odbył się Zjazd delegatów do WZP we Wrocławiu i został wybrany Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w składzie:

Prezes- Paweł Szczurek

V-ce Prezes- Wojciech Białas

Sekretarz- Weronika Kumko

Skarbnik- mgr Jan Nowakowski (pracownik naukowy i profesor z dziedziny pszczelarstwa w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu.

Kol. Paweł Szczurek był Prezesem do dnia 08 lipca 1957r. gdyż na skutek rozbieżności zdań członków Zarządu – zrezygnował z dalszej kadencji na rzecz kol. Wojciecha Białasa z Legnicy. Kol. Szczurek organizował zbiorowe dostawy miodu do OSP Kraków, przez samych pszczelarzy, eliminując w ten sposób pośredników.

W roku 1957 nasz Powiatowy Związek Pszczelarzy zorganizował koło miejscowe w Bierutowie a jego Prezesem został kol. Zawierta z Bierutowa, natomiast koło w Dobroszycach było już zorganizowane a jego pierwszym Prezesem był kol. inż. Władysław Przybylski.

W nowo powołanym związku rozpoczęliśmy 1-dniowe szkolenia kolegów pszczelarzy. Tylko w 1957 roku przeprowadziliśmy takich szkoleń 6. Kol. Paweł Szczurek z Trzebnicy – 2 razy, Wojciech Białas z Legnicy 1 raz, mgr Izabela Konieczna z Wrocławia 1 raz i kol. mgr Jan Nowakowski z Wrocławia 2 razy. Podczas wszystkich comiesięcznych zebraniach były również prowadzone szkolenia przez kol. Romana Krasuckiego i Stanisława Witliba. Szkolenia i comiesięczne zebrania odbywały się w gmachu PPRN i salach wykładowych Szkoły Ogólnokształcącej w Oleśnicy.

Dzień 13 stycznia 1957 roku jest dniem powstania związku pszczelarzy w Oleśnicy i jest okresem przełomowym od pracy „partyzanckiej do systematycznego
i planowego rozwoju pasiek i działalności naszego związku.

Działalność Koła Pszczelarzy w Oleśnicy od 1957 roku.

W roku założenia Związku Koło liczyło 23 pszczelarzy w latach następnych liczba członków wzrastała i maksimum swoje osiągnęła w latach 1983 – 85 kiedy to było 248 pszczelarzy. W chwili obecnej (2006) Zrzeszenie nasze liczy 130 osób. Ta duża liczba członków w latach 80 związana była z reglamentacja cukru na kartki i dodatkowym przydziałem na dokarmianie zimowe pszczół.

Stanisław Witlib prezesował tylko przez jedna kadencję tj. do roku 1960. Po nim Prezesem był Kolega Bernard Kaczmarek, a po czterech latach prezesostwo objął inz. Władysław Przybylski. W 2000 Prezesem został wybrany mgr Czesław Płuciennik. Za jego kadencji nastąpiły zmiany w naszym związku. Zostało założone Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy z osobowością prawną zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu. W 2003 roku odbyły się wybory i nowym Prezesem został ppłk rez. inż. Czesław Trzciański


inż. Władysław Przybylski

Kolega Bernard Kaczmarek

ppłk rez. inż.Czesław Trzciański          

mgr Czesław Płuciennik
 
 

Prezes Przybylski kierował oleśnickim pszczelarstwem przez 35 lat i podczas Zebrania wyborczego w 2000r. w uznaniu zasług został mu przyznany tytuł Prezesa Honorowego.

Systematycznie odbywały się ogólne zebrania członków połączone ze szkoleniami.(w każdą trzecią niedzielę miesiąca) i raz w tygodniu posiedzenia Zarządu.

Ta tradycja comiesięcznych Zebrań członków i posiedzeń Zarządu trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Pierwsze Zebrania odbywały się w budynku na rogu ulic 11-go Listopada i Reja wówczas był tam Urząd Miasta (obecnie Biblioteka Miejska) potem w barakach ZNTK a następnie w świetlicy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego przy ul. Moniuszki. W roku 1998 przeniesione zostały do Szkoły Podstawowej nr 3. W latach 2001 i 2002 odbywały się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Chopina a od roku 2003 Zebrania członków i posiedzenia Zarządu odbywają się w Zamku Książąt Oleśnickich. Szkolenia prowadzone były przez najbardziej doświadczonych członków Koła oraz przez zapraszanych wykładowców, uznanych autorytetów pszczelarskich. Wśród zaproszonych wykładowców byli: prof. Barbara Tomaszewska, dr Paweł Chorbiński, dr Jerzy Gala, dr Zdzisław Zieniewicz, mgr Halina Dominik, inż. Fabian Wierszuń,

W 1969 roku zorganizowano trutowisko na terenie lasów powiatu oleśnickiego w m. Nikodemów, które działało do roku 1981. Z trutowiska tego korzystali oprócz pszczelarzy oleśnickich również pszczelarze z kół z Milicza, Trzebnicy, Wołowa i Kątów Wrocławskich.

W roku 1971 zorganizowano pierwszy kurs mistrzowski oraz higienistów pasiek w którym uczestniczyło około 20 osób, kurs ten ukończyli miedzy innymi tacy pszczelarze jak: Witlib Stanisław, Iskrzycki Władysław czy Sysak Marian który po tym kursie zajmował się przeglądaniem pasiek i leczeniem pszczół, był również Przewodniczącym Komisji Gospodarczej i rozprowadzał wśród pszczelarzy sprzęt pszczelarski, które Koło oleśnickie sprowadzało z hurtowni pszczelarskich.

 

Kolega Marian Sysak                    

 Władysław Iskrzycki
długoletni Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
 

W 1976 roku odbył się drugi kurs mistrzowski w którym uczestniczyło 26 osób. W dniu 07 i 08 marca 1977r. odbył się egzamin wewnętrzny przed egzaminem państwowym, zdawali:

1.Mieczysław Banaszak,                                              14.Piotr Kowalczyk

2.Feliks Bednarz                                                         15.Szczepan Lis

3.Stefan Filipak                                                           16.Zenon Łoza

4.Tadeusz Gos                                                           17.Władysław Majstrzyk

5.Józef Homa                                                             18.Ludwik Marchwiak

6.Krzysztof Hrechorowicz                                            19.Jan Słomiński

7.Stanisław Matusik                                                    20.Eugeniusz Paciorkowski

8.Stanisław Maleszka                                                  21.Henryk Pawelec

9.Edward Mozoł                                                        22.Andrzej Papke

10.Włodzimierz Migalski                                             23.Andrzej Puchajda

11.Zbigniew Migalski                                                  24.Tadeusz Ptak

12.Kazimierz Nowacki                                                 25.Mieczysław Piech

13.Michał Olejniczek                                                   26.Stanisław Czaplinski

Kurs Ten ukończyło jeszcze dwóch pszczelarzy, którzy zdawali egzamin jako eksterniści: Tadeusz Zdobylak i Nadratowski (syn ówczesnego wojewody wrocławskiego). Następne kursy mistrzowskie odbyły się dopiero w latach 2005 i 2006 w których uczestniczyło łącznie ponad 80 osób z kół w Oleśnicy, Sycowa i Twardogóry. Oprócz szkoleń w Oleśnicy organizowane były wycieczki szkoleniowo – turystyczne. Między innymi zorganizowano wycieczkę do NRD w roku 1984. W latach 1992 do 2000 zorganizowano dziewięć wycieczek trzydniowych (Kamianna, Pszczela Wola, Poznań, Kraków, Bialsko Biała, Białystok, Tomaszów Lubelski, Bieszczady), połączonych ze zwiedzaniem pasiek hodowlanych (Kubeczek – Dzięgielów, Końskowola, Nowak – Kamianna, Rysz – Iwonicz Zdrój, Antoni Głas – Lubycza Królewska) spółdzielni pszczelarskich (Lublin, Kraków, Poznań, Bielsko Biała) i turystycznie ciekawych miejsc na trasie wycieczki. Organizatorem tych wycieczek był sekretarz Koła Stanisław Śmitkowski. Ostatnia wycieczkę w 2000r. zorganizował Prezes Czesław Trzciański. W roku 1997 zorganizowano wycieczkę do Czech do Instytutu Pszczelarskiego w Dol koło Pragi. Od 2000r. nie organizowano wycieczek gdyż nie było chętnych. Oprócz wycieczek kilkudniowych organizowano jednodniowe wyjazdy szkoleniowe między innymi do Łowkowic, Jeleniej Góry, Paszkowa, Pągowa, Namysłowa. Każdorazowo w wycieczkach tych uczestniczyło 40 do 50 osób. W ramach comiesięcznych zebrań odbywają się również spotkania w pasiekach członków naszego Zrzeszenia. Takie spotkania zorganizowano między innymi w pasiekach kolegów: Zygmunta Nogi, Mirosława Furmana, Czesława Trzcińskiego, Antoni Teuerle.

Innowacją od roku 2000 jest organizowanie imprez okolicznościowych związanych z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu pszczelarskiego połączone z ogniskiem w pasiece któregoś z kolegów między innymi w pasiece: Czesława Trzcińskiego, Mirosława Furmana a ostatnio w pasiece Bogdana Nikolina
z Twardogóry.

Pszczelarze naszego Zrzeszenia na wycieczce w Kamiannej
Wycieczka do Bielska-Białej. Pszczelarze naszego Zrzeszenia w pasiece Prezydenta PZP Tadeusza Sabata
 

Od roku 1993 organizowane jest podczas zebrania grudniowego spotkanie opłatkowe, które w latach 1993 – 2002 uświetniane było muzyką graną przez uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej w Oleśnicy a organizowaną przez byłego dyrektora tej szkoły a naszego kolegi pszczelarza Józefa Ostapowicza.
W trakcie tego przedświątecznego spotkania składamy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem przywożonym corocznie z Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze.

Oprócz szkoleń dla pszczelarzy Związek nasz organizuje szkolenia i prezentacje dla mieszkańców Oleśnicy i powiatu oleśnickiego. I tu należałoby wymienić:

– organizacja wystawy pszczelarskiej w Muzeum Archeologicznym w Zamku Książąt Oleśnickich w Oleśnicy w 1991 roku;

– prelekcja na temat zdrowotnych właściwości produktów pszczelich przeprowadzona przez dr Jerzego Galę z Nowego Sącza w 1998r.

– w latach 2003 – 2006 prowadzono pogadanki w szkołach podstawowych Gminy Oleśnica przez kolegów Stanisława Śmitkowskiego i Czesława Płuciennika

– w roku szkolnym 2005/2006 zorganizowano w Gimnazjum nr 1 w Oleśnicy, wystawę sprzętu pszczelarskiego i przeprowadzono pogadanki o tematyce pszczelarskiej dla III klas gimnazjum powiatu oleśnickiego (łącznie 60 klas), przeprowadzone przez kolegów: Czesława Trzciańskiego, Stanisława Śmitkowskiego, Czesława Płuciennika, Zdzisława Robaka, Piotra Hrebeniuka, Jerzego Kasprzaka, Jana Pawlaczyka, Józefa Ostapowicza, Ryszarda Paska, Zygmunta Lisowskiego, Antoniego Teuerle. Sprzęt pszczelarski prezentowany na wystawie zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Przed rozpoczęciem tych pogadanek dwóch członków Zrzeszenia koledzy Stanisław Mierzwa i Stanisław Śmitkowski pojechali do wszystkich gimnazjów Powiatu Oleśnickiego gdzie uzgodnili z dyrektorami terminy tych pogadanek w miesiącach listopad 2005 do stycznia 2006 roku.

 
Zajęcia prowadzi Sekretarz Zrzeszenia Stanisław Śmitkowski
Zajęcia prowadzi Czesław Płuciennik
Józef Ostapowicz wśród przedszkolaków
 

– w latach 2005 i 2006 kol. Józef Ostapowicz przeprowadzał pogadanki w przedszkolach we Wrocławiu w których uczestniczyło łącznie około 400 dzieci. Jak sam mówi najlepsza inwestycja to inwestowanie w dzieci czyli jak mówi przysłowie„czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. Gdy więc w młodym wieku zaczniemy jeść miód to będziemy go spożywać przez całe życie.

Nasze Zrzeszenie w roku 2003 było organizatorem Inauguracji Sezonu Pszczelarskiego na Dolnym Śląsku. Zorganizowane to zostało na terenie zamku Książąt Oleśnickich. Na podzamczu ustawione były namioty w których sprzedawane były produkty pszczele przez pszczelarzy z naszego Zrzeszenia oraz sprzęt pszczelarski wystawiony przez firmy go produkujące. W auli Zamku odbyły się wykłady i uhonorowano najlepszych pszczelarzy odznaczeniami resortowymi. Na zakończenie imprezy odbyło się spotkanie przy kawie z władzami samorządowymi miasta i powiatu Oleśnicy. Wszyscy bardzo chwalili organizacje i wówczas padła myśl zorganizowania w roku przyszłym Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Myśl ta z czasem przerodziła się w decyzje organizacji takiej imprezy. We wrześniu pojechała delegacja do Pszczelej Woli gdzie odbywały się XXI ODP w składzie; Czesław Trzciański, Jerzy Kasprzak i Stanisław Śmitkowski. Podpatrywali oni organizację imprezy oraz przeprowadzili rozmowy z organizatorami. Na zakończenie XXI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat oficjalnie podał, że
w roku 2004 XXII ODP odbędą się w Oleśnicy.

Czesław Trzciański i Stanisław Śmitkowski zapoznający się z organizacją XXI ODP w Pszczelej Woli
 

Początkowe prace organizacyjne prowadzone były przez cztery osoby; Czesław Trzciański, Stanisław, Śmitkowski Jerzy Kasprzak i Czesław Płuciennik. Już na pierwszym posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego postanowiono, że impreza ta zorganizowana zostanie w oparciu o Zamek Książąt Oleśnickich. Dotychczas organizację takiej imprezy podejmowały się zwykle Wojewódzkie lub Regionalne Związki Pszczelarzy a nigdy pojedyncze Koła. Większość prac organizacyjnych prowadzona byłe przez członków naszego Zrzeszenia. Dużo pomogła nam kierowniczka biura Regionalnego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu Pani Jadwiga Grochowska, która prowadziła całą korespondencje z pszczelarzami i Związkami z całej Polski.

Powołany został trzyosobowy Komitet wykonania sztandaru Zrzeszenia w osobach: Zygmunt Lisowski, Jerzy Kasprzak i Antoni Teuerle. Na temat posiadania sztandaru przez nasze Koło prowadzone były rozmowy już od kilku lat ale dopiero przyznanie organizacji XXII ODP zdopingował działaczy do wykonania sztandaru. Zebrano odpowiednia sumę pieniędzy na która złożyły się wpłaty sponsorów oraz wpłaty 56 członków naszego Zrzeszenia. Sztandar został wykonany w pracowni w Murowanej Goślinie. Został on poświęcony, podczas Mszy inaugurującej XXII ODP, przez Ks. Biskupa Jana Pazdura.

Po pracach wstępnych powołany został Komitet Honorowy w skład, którego weszli przedstawiciele władz samorządowych i Prezes RZP Wrocław oraz Komitet Organizacyjny składający się głównie z członków naszego Zrzeszenia.

XXII ODP w Oleśnicy 2004r. Poczty sztandarowe
 
XXII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza Oleśnica 2004r. Pierwszy z prawej Prezydent
PZP Tadeusz Sabat obok niego Mirosław Majcherek i Zygmunt Lisowski
 
Msza Św. Podczas XXII ODP w Oleśnicy. Dary ołtarza biskupowi Pazdurowi wręczają nasi pszczelarze: od lewej: Kot Stefan,
Mieczysław Banaszak i Tadeusz Zdobylak
 
Sztandar Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy, strona prawa
 
Sztandar Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy, strona lewa
 

Sztandar podczas mszy w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy podczas odsłonięcia pomnika Papieża Jana Pawła II w dniu 2006 roku. Pierwszy z prawej Czesław Płuciennik, sztandarowy Stanisław Śmitkowski i Czesław Trzciański
 

Sztandar nasz uczestniczy podczas wielu imprez pszczelarskich jak np.Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, czy Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasna Górę w dniunaszego patrona Św. Ambrożego. Uczestniczy również w różnych uroczystościach patriotycznych jak np. Święto Odrodzenia Polski w dniu 11 listopada, a także pochyla się nad grobami zmarłych kolegów w trakcie uroczystości pogrzebowych..

Członkowie naszego Zrzeszenia w większości sami sprzedają miód i inne produkty pszczele swoim sąsiadom, stoją na targowiskach w różnych miejscowościach, a także uczestniczą ze swoimi stoiskami podczas imprez pszczelarskich jak np. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, Święto Miodu w Przemkowie, Warsztaty Pszczelarskie w Jeleniej Górze czy w innych imprezach organizowanych w różnych miastach Dolnego Śląska. Uczestniczą w corocznych dożynkach gminnych czy powiatowych prezentując produkty swoich pszczół, jednocześnie reklamując nasze Zrzeszenie.

 
Kolega Robak Zdzisław z żoną sprzedający miody podczas„Święta Miodu” w Przemkowie w 2006r.
 
 
Stoiska członków naszego zrzeszenia podczas XXIV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Kluczborku w 2006r.
 

Komitet Honorowy

XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Oleśnica 17 ÷ 19.09.2004r.

1. Zbigniew Potyrała- Starosta Powiatu Oleśnickiego

2. Jan Bronś- Burmistrz Miasta Oleśnica

3. Piotr Czajkowski- Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny

XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Oleśnica 17 ÷ 19.09.2004r.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja i obowiązki

1.

Trzciński Czesław

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Prezes Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy

2.

Śmitkowski Stanisław

Zakwaterowanie – Sekretarz PZP w Oleśnicy

3.

Płuciennik Czesław

Wyżywienie, Członek PZP w Oleśnicy

4.

Kasprzak Jerzy

Finanse, Komputer – Skarbnik PZP w Oleśnicy

5.

Robak Zdzisław

Reklama, propaganda – V-ce Prezes PZP w Oleśnicy

6.

Majcherek Mirosław

TV, radio, prasa, rzecznik prasowy, sponsorzy – Członek PZP w Oleśnicy

7.

Lisowski Zygmunt

Wykładowcy, książka, FOTO, szkoła muzyczna – Członek Zarządu PZP Oleśnica

8.

Migalski Włodzimierz

Wystawa, rozplanowanie na podzamczu – Członek PZP w Oleśnicy

9.

Korol Stanisław

Religa Stefan

Parking – Członek Zarządu PZP O-ca

Transport Członek PZP Oleśnica

10.

Ostapowicz Józef

Występy artystyczne – Członek PZP w Oleśnicy

11.

Pasek Ryszard

Ochrona, zabezpieczenie medyczne – Członek Zarządu PZP w Oleśnicy

12.

Bławat Czesław

Gastronomia, piwo – Członek Zarządu PZP w Oleśnicy

13.

Pawlaczyk Jan

Scena, namiot pod targi miodowe – Członek Zarządu PZP w Oleśnicy

14.

Naparty Zdzisław

Zamek – Kierownik Administracyjny OHP w Oleśnicy

15.

Kubrak Marek

Skansen – Członek Zarządu RZP we Wrocławiu

Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu od 2005 roku organizujemy we wrześniu „Święto Miodu Wina i Kwiatów” połączone z kiermaszem
i wystawą produktów pszczelich, winiarskich i ogrodniczych. W 2005 roku zorganizowany został konkurs na najsmaczniejszy miód.

Kiermasz produktów pszczelich. Oleśnica 2006 rok
 
Od pierwszych lat istnienia Koła pszczelarze nasi wywozili swoje pasieki na różne pożytki pszczele. Zaczęło się od wyjazdów na wrzosy na tereny poligonowe Nadleśnictwa Świętoszów i Bolesławca. Prekursorami wyjazdów na wrzosy byli wcześniej wymienieni pszczelarze do których w następnych latach dołączali inni. Była grupa pszczelarzy: Tama Stefan, Paciorkowski Eugeniusz, Seman Michał, Nawrot Jerzy, Lisowski Zygmunt, Witlib Stanisław, Łakomiec Marian i Filipiak Władysław, Elżbieta Gaik, którzy wywozili swoje pasieki na pożytek spadziowy w Góry Świętokrzyskie w latach 1982 ÷ 1990. Od roku 1998 członkowie naszego Koła zaczęli wywozić pszczoły na pożytek z gryki w Kotlinę Jeleniogórską i KŁodzką. Była również grupa pszczelarzy, która w połowie lat 90 wyjeżdżała na plantacje facelii w okolice Milicza. Głównym pożytkiem na naszym terenie są duże plantacje rzepaku z których korzystają wszyscy pszczelarze. W latach 80 główni plantatorzy jakimi były Państwowe Gospodarstwa Rolne, płacili pszczelarzom za zapylanie upraw. Niestety w czasach obecnych zdarzają się przypadki, że pszczelarze są zmuszeni płacić plantatorom za możliwość ustawienia pasiek na ich plantacjach. W ostatnich latach pojawił się w naszej okolicy pożytek z nawłoci występującej na dużych obszarach nieużytków rolnych z których korzystają również niektórzy pszczelarze. W roku 1992 pszczelarze nasi: Michał Olejniczek, Mieczysław Banaszak, Janusz Kasztelan i Henryk Pawelec stracili na wrzosie w pożarze około 120 rodzin pszczelich, Ze wszystkich czterech pasiek uratowano tylko dwa ule
 
Pasieka kolegi Sysaka Mariana na toczku w Kijowicach
 
Pasieka kolegi Włodzimierza Migalskiego na wrzosowisku 
nadleśnictwa Świętoszów
 
Pasieka Kol. Stanisława Witliba na wrzosie
 
„Gospodarstwo” rozbite na wrzosowisku
nadleśnictwa Świetoszów

Przydział obowiązków członkom

Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy

Podczas XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza

w dniach 17 ÷ 19.09.2004r.

 

Powitanie grup przyjezdnych i osób indywidualnych:

 1. Robak Zdzisław
 2. Rolnik Stanisław
 3. Wilk Jan

Powitanie władz samorządowych:

 1. Trzciański Czesław
 2. Czjkowski Piotr

Nagłośnienie, wykładowcy, powieszenie haseł:

1.Robak Zdzisław

2.Pasek Ryszard

Ustawienie krzeseł i ławek przed sceną i na podzamczu:

 1. Śmitkowski Stanisław
 2. Łakomiec Marian
 3. Hrebeniuk Stefan
 4. Pietrzak Zdzisław
 5. Kos Mieczysław
 6. Furman Mirosław Piątek 17.09.04r. godz. 900
 7. Olewiński Jan
 8. Chudy Czesław
 9. Banaszak Mieczysław
 10. Słomiński Jan

Przygotowanie biura imprezy:

 1. Grochowska Jadwiga – Kierownik Biura RZP Wrocław
 2. Zadorożna Janina – Księgowa RZP Wrocław
 3. Kasprzak Jerzy
 4. Korol Stanisław
 5. Chuda Emilia

Zakwaterowanie:

 1. Śmitkowski Stanisław
 2. Krzyżostaniak Marian – Przewodniczący Komisji rewizyjnej PZP Wroclaw

Wyżywienie i punkty gastronomiczne:

 1. Płuciennik Czesław
 2. Nikody Radzisław

Parkingi:

 1. Bławat Czesław
 2. Religa Stefan
 3. Maszczyk Władysław
 4. Kaleta Julian
 5. Kaleta Witold
 6. Zawada Stanisław
 7. Sobczyk Ryszard

Asysta sztandaru:

 1. Kasprzak Jerzy
 2. Teuerle Antoni
 3. Pawlaczyk Jan

Asysta obrazu:

 1. Płuciennik Czesław
 2. Płuciennik Julia
 3. Śmitkowska Elżbieta

Przewóz uli figuralnych od Znamierowskiego, pszczoły z Krzeczyna

 1. Zielony Waldemar

Przygotowanie terenu wystawy:

 1. Migalski Włodzimierz
 2. Furman Mirosław
 3. Korcik Władysław

– wytyczenie miejsc i otaśmowanie

– doprowadzenie prądu

Złożenie darów w kościele:

 1. Lisowski Zygmunt
 2. Banaszak Mieczysław
 3. Gawłowski Bronisław
 4. Wilk Jan
 5. Kot Stefan
 6. Kos Mieczysław
 7. Pietrzak Zdzisław
 8. Łakomiec Marian
 9. Zdobylak Tadeusz
 10. Nikody Radzisław

Wręczenie kwiatów:

 1. Witlib Regina
 2. Trzciańska Zofia
 3. Furman Jadwiga

Przygotowanie i ustawienie sztandarów:

 1. Śmitkowski Stanisław
 2. Lisowski Zygmunt (wewnątrz kościoła)

Rezerwa:

1. Gaik Elżbieta

2. Więckowski Andrzej

3. Maciuszkiewicz Tadeusz

4. Mogilski Antoni

 

Mowa nad grobem Stanisława Witliba wygłoszona przez
kol. Majcherka Mirosława w dniu 16.01.2007r.

 

Przyjechał do Oleśnicy w 1945 roku w lipcu z Niemiec, gdzie był wywieziony na roboty w czasie II Wojny Światowej. Urodził się na Polesiu. Był trzecim pracownikiem przyjętym do pracy w ZNTK w Oleśnicy w którym to zakładzie pracował do emerytury w administracji jako z-ca kierownika. Za swoją pracę, którą wykonywał wzorowo był wielokrotnie odznaczany medalami 10, 20, 30-lecia pracy. Był pionierem odbudowy życia społecznego i administracyjnego w Oleśnicy. Jest jednym z nielicznych mieszkańców Oleśnicy, którzy przeżyli 62 lata w mieście, które mu zawdzięcza w tych trudnych latach powojennych i następnych rozwój gospodarczy.

Ale jego wieloletnia pasją oprócz pracy, stawiana na czołowym miejscu, były ukochane pszczoły, którymi został zafascynowany od swego przyjaciela Krasuckiego, który pszczoły przywiózł w pociągu towarowym z Wołynia. Ziemia oleśnicka była zniszczona wojną, brak było wszelkiego inwentarza, zwierzyny. W ten sposób rozpoczęło się dzięki niemu i innym miłośnikom pszczelarzenie na ziemi oleśnickiej. Był pierwszym Prezesem Koła Pszczelarzy w Oleśnicy. Zebrania przez wiele lat odbywały się w świetlicy ZNTK. Do dzisiaj posiada legitymację pszczelarza w Oleśnicy Nr 1. Otrzymał wiele odznaczeń, nagród pszczelarskich od władz powiatowych, wojewódzkich i Polskiego związku Pszczelarzy za swoją pracę i trud w szerzeniu i propagowaniu i propagowaniu pszczelarstwa, za wiedzę i prawość jak przystało na prawdziwego Bartnika. Posiada wiele wspaniałych odznaczeń, łącznie z tym najważniejszym dla pszczelarza, jako jeden z niewielu w regionie – Medal Dzierżona, wielkiego pszczelarza światowej sławy, który pszczelarzy tuz za miedzą w Kluczborku. Dożył też sędziwego wieku bo aż 85 lat. Można by jeszcze wiele powiedzieć o naszym kochanym Stanisławie, ale w takich chwilach gdy odchodzi kolega – pszczelarz, którego podziwiałem, szanowałem i znałem od 47 lat – trudno mówić. Brak nam będzie jego celnych ripost, uwag na temat bartnictwa . My brać pszczelarska nisko się kłaniamy ze sztandarami nad Twoim grobem.

W imieniu nas pszczelarzy, nie tylko Ziemi Oleśnickiej ale całego Pszczelarstwa Polskiego, gdzie był osoba znaną, poważaną, złożyć na ręce małżonki Renaty, synów, siostry i całej rodziny i bliskich wyrazy głębokiego współczucia. Zacytuję wiersz ks. Jana Twardowskiego

LATO

Nie mów, że pszczoła umiera                            Zasypia, a nie umiera

Powiedz, dokonuje dzieła                                  Tak się dla innych trudzi

Na śmierć nie ma już czasu                               Maleńka, nieśmiertelna

Tak się pracować zawzięła                                Wśród nas śmiertelnych ludzi

Szanowni zebrani, w imieniu żony, synów, siostry i rodziny pragnę podziękować wszystkim obecnym, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Stanisława aby go pożegnać w dniu dzisiejszym.

 

Opowiadanie Józefa Ostapowicza.

Dzieci, wspaniali słuchacze gawęd o pszczołach.

„Kto patrzy w przyszłość, ten inwestuje w dzieci” – przysłowie chińskie.

Jest to ze wszech miar godne inwestycji. Eksponując wiedzę o pszczołach, produktach pszczelich – pszczelarstwie, możemy liczyć w przyszłości na przejęcie pasiek przez młodych następców, a także na zwiększenie spożycia produktów pszczelich co wpłynie i na poprawę zdrowia dzieci i młodzieży.

Przypadek sprawił, że z racji moich muzycznych i pszczelarskich zainteresowań znalazłem się wśród realizatorów imprezy pt. „Tajemniczy świat przyrody – „Pszczółka Maja i jej przyjaciele”. Impreza organizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę we Wrocławiu (Rynek 58). Był to konkurs rysunkowy dla dzieci klas drugich (w tym dzieci ze szkoły podstawowej nr 63).W konkursie wzięło udział około tysiąca dzieci. Młodzi artyści, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione, wzięły udział w spotkaniu gdzie wręczono nagrody książkowe i miodowe oraz była gawęda o pszczołach.

Ponieważ znana mi jest stara dewiza: „obraz wart jest tysiąca słów” dlatego zgromadziłem sporo sprzętu związanego z pracą pszczelarza, był również ulik z pszczołami a na koniec spotkania degustacja różnych odmian miodu.Swoisty klimat stworzyła piosenka „Skarby z ula” wykonana przez uczestników spotkania. Podobne spotkania odbyły się w kilku wrocławskich przedszkolach.

Ponieważ w roku 2006 przypadała 80-ta rocznica urodzin Kubusia Puchatka (największego łasucha miodowego) odbyła się również mini gawęda „w świecie pszczół” dla dzieci 2 i 3-letnich oraz ich rodziców. Z racji urodzin uczestnicy wykonali piosenkę „Na urodziny Kubusia Puchatka”

Ta ogólnikowa informacja nie jest w stanie oddać klimatu spotkań. Dzieci są wspaniałe i zafascynowane ciekawą i rozległą tematyką. Być może dlatego, że w czasie spotkania starałem się oddziaływać na wszystkie zmysły. Pytaniom nie było końca. Dzieci dzieliły się swoimi doświadczeniami – przygodami z pszczołą, osą, trzmielem, szerszeniem. W okresie dwóch lat w spotkaniach wzięło udział około 400 dzieci.

Moim zdaniem warto podobne działania nie tylko kontynuować ale i rozszerzać o nowe szkoły , nowe przedszkola.

 

Lisowski Zygmunt.

W 1965 roku nabyłem 2 ule od p. Antoniego Golenia. W 1968 roku posiadałem 11 uli na terenie Spalic.

Ule wywoziłem na rzepak do Boguszyc na pola PGR-u. Dyrektorem w tym czasie był p. Wesołowski. Jeździłem z kolegami ze Spalic: Strzeleckim, Kołodziejem, Oleśkiem i Paciorkowskim.

W 1969 roku pojechałem pierwszy raz na wrzos z p. Kaczmarkiem. Na wrzosie staliśmy koło kolegi Zygmunta Nogi, Tadeusza Gosa i Amorgiewicza z Małomic. W późniejszych latach jeździłem z kolegami Karwatem, Lisem, Paciorkowskim, Zdobylakiem, Puchajdą, Filipiakiem.

Zrzeszenie nasze nie posiadało sztandaru. Były podejmowane próby wykonania, lecz nigdy nie doszły do skutku.

W roku 2004 na posiedzeniu Zarządu podjęliśmy decyzję zakupu sztandaru z uwagi na to, że Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy miały się odbyć w Oleśnicy. Powołany został Komitet organizacyjny w osobach: Lisowski Zygmunt, Kasprzak Jerzy i Teuerle Antoni. Moim zadaniem było poszukanie sponsorów na zakup sztandaru. Zebrałem 2.400,00 zł. Brakującą kwotę wpłacili członkowie naszego Koła. Składka było po 50,00 zł.

Znalazłem wykonawcę w Murowanej Goślinie k/Poznania, gdzie został wykonany. Sztandar został poświęcony przez ks. Biskupa Pazdura w trakcie Mszy Świętej koncelebrowanej przez niego w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy na rozpoczęcie XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Na tej Mszy został tez poświęcony obraz „Maria Regina Apium” (Matka Królowa Pszczół). Ze sztandarem uczestniczymy we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych, jak również co roku udajemy się na pielgrzymkę do Częstochowy 7 grudnia w święto patrona pszczelarzy Św. Ambrożego.

 

Mierzwiak Stanisław.

Członek Związku. Od 1958 do 1967 członek Komisji Rewizyjnej z Iskrzyckim Władysławem, Prezesem był wtedy p. Kaczmarek. Pełniłem też krótko funkcje Sekretarza Związku. Sekretarzowanie przekazałem p. Iwasiucie Michałowi. (mojemu teściowi) kiedy ten poszedł na emeryturę (ja w tym czasie zacząłem studia)

Pierwszy raz pojechałem na rzepak w 1958 do Gorzesławia. Tego też roku [pojechałem na wrzos (koło Małomic) z Basińskim, Iskrzyckim, Jabłońskim. Sąsiadami moimi byli Aszurkiwicz, Filipiak, Bogucki.

 

Wykaz sponsorów i członków naszego Zrzeszenia, którzy wpłacili na sztandar Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w 2004 roku.

 

Członkowie Zrzeszenia.

1.Lisowski Zygmunt                                                    29.Wilczek Kazimierz

2.Maciuszkiewicz Tadeusz                                           30.Religa Stefan

3.Wilk Jan                                                                  31. Pietrzyk Zenon

4.Migalski Zbigniew                                                    32.Łakomiec Marian

5.Milto Stanisław                                                        33.Przybylski Władysław

6.Ostapowicz Józef                                                     34.Olewiński Jan

7.Zielony Waldemar                                                    35.Hrebeniuk Piotr

8.Wiącek Zbigniew                                                      36.Kwolek Bronisław

9.Młot Andrzej                                                            37.Jednoróg Tadeusz

10.Paciorkowski Leszek                                                38.Nikody Radzisław

11.Świderski Ryszard                                                   39.Łyś Ignacy

12.Rolnik Stanisław                                                      40.Pawlaczyk Jan

13.Mądrzycki Zenon                                                    41.Olejniczek Michał               po 50,- 

14.Gawłowski Bronisław                                               42.Pasek Ryszard

15.Książka Adam                                                        43.Banaszak Mieczysław

16.Trzciński Czesław                                                   44.Zawada Stanisław

17.Śmitkowski Stanisław                                              45.Wroszczak Jan

18.Witlib Regina                                                         46.Kot Stefan

19.Zdobylak Tadeusz                                                  47.Furman Mirosław

20.Migalski Włodzimierz                                             48.Hrebeniuk Stefan

21.Teuerle Antoni                                                       49.Nikolin Bogdan

22.Krupiński Tadeusz                                                  50.Płuciennik Czesław

23.Iskrzycki Władysław                                                51.Pietrzyk Zdzisław

24.Skowron Wojciech                                                 52.Chuda Emilia

25.Majcherek Mirosław                                               53.Mierzwa Stanisław

26.Znamierowski Jan                                                  54.Kasprzak Jerzy    266,50,-

27.Michalak Stanisław                                                 55.Bławat Czesław     20,-

28.Kaleta Juliusz                                                         56.Korol Stanisław    20,-

 

Sponsorzy indywidualni:

1.Kuźma Wacław 200,-

2.Omiecina Tadeusz 250,-

3.Szpak-Adamczyk Mirosława 100,-

4.Stanisława i Leszek Młynarczyk 100,-

5.Kłodnicki Jerzy (Apteka „Saska”) 100,-

6.Szymański Krzysztof 200,-

7.Adamowicz Zdzisław 50,-

8.Ryszarda Bratig (Apteka „Złoty Kłos”) 50,-

9.Anna Grabowski (Apteka „Pod Orłem”) 50,-

10.Kubów Roman 100,-

11.Kiebus Andrzej 200,-

12.Kiebus Krzysztof 200,-

Sponsorzy instytucjonalni:

 1. Regionalny Związek Pszczelarzy we Wrocławiu 500,-
 2. Spółdzielnia Pszczelarska „APIS” Lublin 500,-
 3. Mazurskie Miody 400, 

  Składy Zarządu na przestrzeni lat od 1957r. do 2006r.

Lata

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

1957 – 1960

Witlib Stanisław

Krasucki Roman

Witek Tomasz

1961 – 1964

Kaczmarek
Bernard

 

 

1965 – 1975

Przybylski
Władysław

Iwasiuta Michał

Bulkiewicz
Czesław

1976 – 1977

Przybylski
Władysław

Kowalczyk Piotr

Bulkiewicz
Czesław

1978 – 1989

Przybylski
Władysław

Maleszka Stanisław

Bulkiewicz
Czesław

1990

Przybylski
Władysław

Gałązka Jan

Bulkiewicz
Czesław

1991 – 1994

Przybylski
Władysław

Stanisław
Śmitkowski

Gaik Elżbieta

1995 – 1998

Przybylski
Władysław

Stanisław
Śmitkowski

Krym Zdzisław

1999 – 2002

Płuciennik Czesław

Stanisław
Śmitkowski

Mierzwa Stanisław

2003 – 2006

Trzciański Czesław

Stanisław
Śmitkowski

Kasprzak JerzySkłady Komisji Rewizyjnych na przestrzeni lat od 1957r. do 2006r.

Lata

Prezes

Członek

Członek

1957 – 1960

Józef Czekaj

Jużyk

Broniszewska Maria

1961 – 1964

 

 

 

1967

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Mierzwiak Stanisław

1968

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Basiński

1969 – 1070

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Aszurkiwicz Zenon

1971 – 1975

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Kasztelan Stanisław

1976 – 1982

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Morgiel Antoni

1983 – 1990

Iskrzycki
Władysław

Lis Szczepan

Semna Michał

1991 – 1994

Iskrzycki
Władysław

Jabłoński Marian

Semna Michał

1995 – 1998

Iskrzycki
Władysław

Chudy Czesław

Hrebeniuk Stefan

1999 – 2002

Pasek Ryszard

Pawlaczyk Jan

Gawłowski
Bronisław

2003 – 2006

Teuerle Antoni

Religa Stefan

Gawłowski
Bronisław

 
Scroll to Top