Menu Główne

Warszawa


Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lipca 2008 r. uprawomocnił się Statut PZP przyjęty decyzją delegatów podczas nadzwyczajnego XIX Walnego Zjazdu Statutowego Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego


Rozdział I Postanowienia ogólne


§ 1

1. Polski Związek Pszczelarski (PZP), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczno-zawodową i federacyjną organizacją podmiotów pracujących dla dobra pszczelarstwa, która działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.). 2. Związek jest przedstawicielem organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji. 3. Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.


§ 2

1. Siedzibą Związku jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Związek posiada osobowość prawną. 3. Związek może tworzyć agendy, biura, placówki naukowo-szkoleniowe, a także inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środki publicznego informowania. 4. Związek może tworzyć i przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych. 5. Związek może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe.


§ 3

1. Oznakami zewnętrznymi Związku są: 1) znak Związku, 2) sztandar Związku, 3) odznaki honorowe Związku. 2. Związek może używać pieczęci i flag ze znakiem Związku. Szczegółowe wzory pieczęci i flag oraz ich zastosowanie określa Rada Związku. 3. Znak Związku podlega ochronie prawnej jako znak towarowy zastrzeżony. 4. Związek może używać skrótu PZP. 5. Odznakami honorowymi Związku są: 1) Statuetka pomnika ks. dr Jana Dzierżona, 2) Medal im. ks. dr Jana Dzierżona, 3) Złota Odznaka Związku, Srebrna Odznaka Związku i Brązowa Odznaka Związku. 6. Wzór oraz zasady i tryb przyznawania odznak honorowych Związku określa Walny Zjazd Delegatów Związku.


Rozdział II Cele i zadania§ 4

1. Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowisk pszczelarskich. 2. Zadaniami związku są w szczególności: 1) reprezentowanie interesów organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji oraz ochrona ich godności i dobrego imienia, 2) integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, 3) rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego, 4) prawna ochrona nazwy „miód” i pozostałych produktów pszczelich, 5) popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich z banderolą Związku.


§ 5

1. Cele i zadania Związku realizowane są, na zasadach określonych w przepisach prawa, między innymi poprzez: 1) udzielanie pomocy organizacjom członkowskim Związku i członkom tych organizacji w zakresie organizacyjnym wobec organów Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i fachowym z dziedziny pszczelarstwa, 2) publiczne propagowanie i promowanie celu i zadań Związku, programu, uchwał i stanowisk Związku oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku Związku, jego organizacji członkowskich, organów, struktur i członków organizacji członkowskich Związku, 3) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 4) inicjowanie działalności wydawniczej i publicystycznej w zakresie pszczelarstwa, oraz współudział w tych pracach i ich koordynacja, 5) współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i środowiska naturalnego, 6) współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej dla pszczół, 7) określenie kierunków prowadzenia działalności hodowlanej, opiniowanie wartości użytkowej pszczół i oddziaływanie na poprawę wartości biologicznej materiału zarodowego, 8) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku, 9) promowanie ważnej roli pszczół, 10) promowanie produktów pszczelich, 11) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, szkoleniowej i oświatowej, 12) prowadzenie i wspieranie inicjatyw promujących rozwój społeczno-gospodarczy, postęp naukowo-techniczny, oświatę i naukę w zakresie pszczelarstwa, 13) organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia organizacji członkowskich Związku i członków tych organizacji w paszę dla pszczół, 14) inspirowanie i wspieranie organizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarza jako promocji danego regionu w zakresie pszczelarstwa. 2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie oznaczonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – Dział 1, 2) produkcja artykułów spożywczych – Dział 10, 3) produkcja napojów – Dział 11, 4) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – Dział 18, 5) pozostała produkcja wyrobów – Dział 32, 6) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – Dział 45, 7) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – Dział 46, 8) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – Dział 47, 9) transport lądowy oraz transport rurociągowy – Dział 49, 10) zakwaterowanie – Dział 55, 11) działalność usługowa związana z wyżywieniem – Dział 56, 12) działalność wydawnicza – Dział 58, 13) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – Dział 59, 14) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – Dział 68, 15) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – Dział 82, 16) edukacja – Dział 85, 17) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – Dział 90, 18) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – Dział 91, 19) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – Dział 93, 20) działalność organizacji członkowskich – Dział 94. 3. Związek może wykonywać zadania zlecone przez administrację państwową i samorządową, o ile nie pozostają one w sprzeczności z celem i zadaniami Związku i nie spowodują powstania ujemnego wyniku finansowego w tym zakresie.


§ 6

1. Dla wykonywania celów i zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezydent Związku. 2. Nawiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Związku może nastąpić na zasadach określonych przez Walny Zjazd Delegatów Związku.


§ 7

Związek tworzy fundusz na rzecz rozwoju pszczelarstwa, gromadzony na odrębnym rachunku bankowym, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

Rozdział III Członkowie Związku


§ 8

Członkowie Związku mogą być: 1) zwyczajni, 2) honorowi, 3) wspierający.§ 9

1. Członkami zwyczajnymi, zwanymi dalej organizacjami członkowskimi Związku, mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi związane z działalnością pszczelarską. 2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą nabyć członkostwo w Związku przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do Związku, którą składają w Związku, jeśli w momencie złożenia wniosku zrzeszają co najmniej 200 członków związanych z działalnością pszczelarską. 3. Nabycie członkostwa w Związku następuje z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu do Związku. 4. Nabycie członkostwa w Związku przez organizację członkowską Związku oznacza nabycie, z tym samym dniem, członkostwa w Związku przez jej członków z uprawnieniem do posługiwania się tytułem „Członka Związku”. Prawo do posługiwania się tytułem „Członka Związku” przysługuje z tytułu przynależności do jednej tylko organizacji członkowskiej Związku. 5. Uchwałę o przyjęciu do Związku podmiotu, o którym mowa w ust. 1, który złożył uchwałę o woli przystąpienia do Związku podejmuje Zarząd Związku. Od uchwały Zarządu Związku o odmowie przyjęcia do Związku przysługuje prawo odwołania do Rady Związku w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Związku. Uchwała Rady Związku jest ostateczna. 6. Organizacja członkowska Związku, której członkostwo ustało na skutek nieopłacenia składek, może być ponownie tylko raz przyjęta do Związku po uregulowaniu zaległych zobowiązań wobec Związku.§ 10

1. Członkostwo zwyczajne Związku ustaje na skutek: 1) wystąpienia ze Związku wyrażonego uchwałą, zgodnie ze statutem organizacji członkowskiej Związku, zawierającą oświadczenie woli o wystąpieniu ze skutkiem na dzień złożenia tej uchwały w Związku, 2) likwidacji organizacji członkowskiej Związku z dniem jej ukończenia, 3) wykluczenia ze Związku z powodu nieprzestrzegania Statutu lub niewykonywania uchwał organów Związku z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie, 4) nieopłacenia przez okres jednego roku składek członkowskich z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie. 2. Ustanie członkostwa zwyczajnego Związku, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, następuje poprzez uchwałę Zarządu Związku. 3. Od uchwały Zarządu Związku, o której mowa w ust. 2, organizacji członkowskiej Związku przysługuje prawo odwołania do Rady Związku w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Związku. Uchwała Rady Związku jest ostateczna.

§ 11

1. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne mające szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa. 2. Członkostwo honorowe Związku przyznaje Walny Zjazd Delegatów Związku na wniosek Zarządu Związku. 3. Rodzaje, zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania członkostwa honorowego Związku określa uchwała Rady Związku.§ 12

1. Członkami wspierającymi Związku mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi i osoby fizyczne. 2. Członkostwo wspierające Związku przyznaje Zarząd Związku. 3. Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania członkostwa wspierającego Związku oraz zasady współpracy określa uchwała Rady Związku.§ 13

1. Członek zwyczajny Związku ma prawo: 1) uczestniczenia w organach Związku poprzez swoich przedstawicieli, 2) wpływania przez swoich przedstawicieli w organach Związku na realizację celu i zadań Związku, kształtowania programu oraz metod działania Związku, 3) uzyskiwania pomocy Związku zgodnej z celami i zadaniami Związku, 4) oceny działalności Związku, jego organów oraz osób pełniących w tych organach funkcje z wyboru, 5) korzystania z dopłat w ramach projektów i programów Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, oraz upoważnionych organów administracji państwowej i samorządowej, 6) stosowania banderoli Związku na miodzie i innych produktach pszczelich przez swoich członków. 2. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek: 1) przestrzegania Statutu, 2) realizacji uchwał organów Związku, 3) stosowania znaku Związku, 4) terminowego opłacania składek członkowskich na rzecz Związku, 5) terminowego składania sprawozdania o stanie liczebnym członków organizacji członkowskich Związku i rodzin pszczelich, 6) stosowania się do zasad korzystania z dopłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5.Rozdział IV Organy Związku
§ 14

1. Organami Związku są: 1) Walny Zjazd Delegatów Związku, 2) Rada Związku, 3) Zarząd Związku, 4) Komisja Rewizyjna Związku. 2. Organy Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swoimi kompetencjami. 3. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.§ 15

1. Członkowie organów Związku pochodzą z wyboru. 2. Wybory członków organów Związku są tajne. 3. Wybory członków organów Związku odbywają się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i są skuteczne, jeśli kandydat uzyska bezwzględną większość ważnych głosów. 4. Członkowie organów pełnią osobiście swoją funkcję w tych organach. 5. Sposób wyboru oraz liczbę członków organów określa Rada Związku w ordynacji wyborczej, o ile Statut nie stanowi inaczej.§ 16

1. Jeśli Statut nie stanowi inaczej organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków organu w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków organu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego obrady. 2. Głosowanie tajne, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, przeprowadza się na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 3. Organy Związku podejmują samodzielnie uchwały i decyzje w sprawach należących do zakresu ich kompetencji w oparciu o przepisy prawa i Statut. 4. Uchwały organów Związku mogą być uchylone lub zawieszone przez nadrzędne organy, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.§ 17

1. Funkcji członka Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku nie można pełnić: 1) równocześnie z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej, 2) w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Związku. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być członkami organów w utworzonych przez Związek podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.§ 18

1. Członek organu Związku może być odwołany przed upływem kadencji. 2. Odwołanie członka organu Związku może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po uprzednim umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego. 3. Członka organu Związku odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.§ 19

1. Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach: 1) śmierci, 2) rezygnacji, 3) odwołania, 4) utraty praw publicznych, 5) ograniczenia zdolności do czynności prawnych, 6) zmiany charakteru prowadzonej działalności, jeśli ma to wpływ na sprawowanie mandatu, 7) ustania członkostwa organizacji członkowskiej Związku, której członkiem jest członek organu Związku, 8) utraty przez członka organu Związku członkostwa w organizacji członkowskiej Związku, 9) jednoczesnego pełnienia funkcji w innych organizacjach o konkurencyjnym zakresie działania w stosunku do Związku, 10) nieuzasadnionej absencji na zebraniach lub uchylania się od wykonywania innych obowiązków przez okres jednego roku. 2. Decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu osoby wybranej przez Walny Zjazd Delegatów Związku z wyboru, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 7 i 8, podejmuje Rada Związku. § 18 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6, 8, 9 i 10, wybory uzupełniające przeprowadza się, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 5 i § 24 ust. 1 pkt 5, w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.


§ 20

1. Walny Zjazd Delegatów Związku, zwany dalej „Walnym Zjazdem”, jest najwyższym organem stanowiącym Związku, do kompetencji którego należy: 1) uchwalanie Statutu Związku i zmian w Statucie Związku, 2) określanie programu Związku, 3) wybór i odwołanie Prezydenta Związku oraz pozostałych członków Zarządu Związku, 4) wybór i odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Związku, 5) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Związku, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Związku, 6) uchwalanie wzorów oraz zasad i trybu przyznawania odznak honorowych Związku, 7) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Związek, 8) rozpatrywanie wniosków złożonych przez delegatów. 2. Delegatami na Walny Zjazd są delegaci (przedstawiciele organizacji członkowskich Związku) wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą. 3. W obradach Walnego Zjazdu mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji zaproszone osoby, w tym członkowie: honorowi i wspierający. 4. Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku najpóźniej z dniem upływu kadencji, a o jego czasie, miejscu oraz porządku obrad zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zjazdu.§ 21

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku w uzasadnionych przypadkach na skutek: 1) uchwały Walnego Zjazdu, 2) uchwały Rady Związku, 3) wniosku Komisji Rewizyjnej Związku, 4) wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby organizacji członkowskich Związku. 2. Uchwały i wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego uzasadnienia. 3. Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku. 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 22
1. Rada Związku, w okresach między posiedzeniami Walnego Zjazdu, jest naczelnym organem stanowiącym Związku, do kompetencji którego należy w szczególności: 1) określanie głównych kierunków działania Związku w okresie kadencji, 2) uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji, 3) określanie wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku, 4) uchwalanie ordynacji wyborczej, 5) wybór Prezydenta Związku i pozostałych członków Zarządu w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia ich mandatu, 6) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Związku do krajowych lub międzynarodowych organizacji związkowych, 7) określenie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach dotyczących nabywania i utraty członkostwa w Związku, 8) tworzenie struktur terytorialnych i środowiskowych, 9) nadzór nad działalnością Zarządu Związku, a także współpraca z Komisją Rewizyjną Związku, 10) określenie zasad zaciągania zobowiązań majątkowych przez Związek, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 7, 11) określanie zasad wynagradzania Prezydenta Związku i pozostałych członków Zarządu Związku, jeżeli z pełnieniem tej funkcji związane jest zatrudnienie w Związku, 12) uchwalanie regulaminu pracy Rady Związku, 13) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie objętych Statutem i niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów Związku. 2. W skład Rady Związku wchodzą przedstawiciele organizacji członkowskich Związku wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą. 3. W obradach Rady Związku mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji członkowie Zarządu Związku oraz zaproszone osoby, w tym członkowie: honorowi i wspierający. 4. Radę Związku zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby organizacji członkowskich Związku. 5. Posiedzenia Rady Związku odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 23

1. Zarząd Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, do którego kompetencji należy: 1) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu i Rady Związku, 2) zwoływanie Walnego Zjazdu i posiedzeń Rady Związku, 3) uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków, 4) przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku, 5) zarządzanie majątkiem Związku, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych i zawieranie umów w jego imieniu, 6) współpraca z Komisją Rewizyjną Związku, 7) powoływanie komisji problemowych, 8) organizacja biura Związku, 9) uchwalanie regulaminu Zarządu Związku, określającego również uprawnienia i obowiązki jego członków. 2. Zarząd Związku składa się z Prezydenta Związku i sześciu członków. 3. Zarząd Związku wybiera ze swojego składu: 1) dwóch Wiceprezydentów Związku; 2) Sekretarza Związku; 3) Skarbnika Związku. 4. Prezydent Związku zwołuje posiedzenie Zarządu Związku z własnej inicjatywy, na wniosek 3 członków Zarządu Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku. 5. Zarząd Związku może podejmować uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków tego organu. 6. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy w szczególności: 1) kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku, jego organów, struktur terytorialnych i środowiskowych, komisji problemowych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku, 2) dokonywanie, w okresach rocznych, oceny Rady Związku i Zarządu Związku oraz przedstawienie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi, 3) kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów Związku, 4) opiniowanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków oraz sprawozdań z ich realizacji, 5) wybór przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu, 6) określanie liczby i wybór wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Związku, 7) wybór sekretarza Komisji Rewizyjnej Związku, 8) współdziałanie z organami kontrolnymi organizacji członkowskich Związku w wykonywaniu kontroli w zakresie dotyczącym obowiązków tych organizacji określonych w Statucie, 9) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku. 2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku lub inny upoważniony jej członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Związku i Zarządu Związku. 4. Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swoich czynności może korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców, a także ma prawo żądać od Zarządu Związku, członków tego organu oraz pracowników biura Związku wyjaśnień dotyczących działalności Związku. 5. Komisję Rewizyjną Związku reprezentuje jej przewodniczący lub inny wyznaczony członek tego organu. 6. Przepis § 23 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 25

1. Do reprezentowania Związku upoważnieni są: 1) Prezydent Związku, 2) dwóch członków Zarządu Związku, o których mowa w § 23 ust. 3, działających łącznie, 3) inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta lub dwóch członków Zarządu Związku, o których mowa w § 23 ust. 3, działających łącznie. 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób, w tym Prezydenta Związku lub Skarbnika Związku. 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Rady Związku.

Rozdział V Majątek Związku


§ 26

1. Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe. 2. Dochody Związku mogą pochodzić: 1) ze składek członkowskich, 2) z działalności gospodarczej Związku, 3) z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i spadków, 4) z innych wpływów. 3. Przyjęcie darowizny, zapisu, dotacji, subwencji czy spadku nie może być uzależnione od spełnienia warunków sprzecznych z celem lub zadaniami Związku. 4. Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi. 5. Dochody z działalności gospodarczej Związku przeznaczone są na działalność statutową Związku.

Rozdział VI Uchwalanie i zmiana Statutu


§ 27

1. Statut może być uchwalony lub zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu, podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów. W przypadku braku połowy delegatów uchwalenie lub zmiana Statutu mogą być dokonane na Walnym Zjeździe odbytym w drugim terminie. 2. Uchwały Walnego Zjazdu zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany Statutu zapadają w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów bez względu na ilość delegatów uczestniczących w Walnym Zjeździe.

Rozdział VII Rozwiązanie i likwidacja Związku


§ 28

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zjeździe na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania może być podjęta decyzja o ponownym zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w terminie 30 dni. 2. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd. 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie wraz z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.

Rozdział VIII Przepisy końcowe i przejściowe


§ 29

1. Pierwsze posiedzenie Rady Związku zwołuje Zarząd Związku w terminie do 60 dni od dnia zarejestrowania Statutu. 2. W skład Rady Związku w kadencji rozpoczynającej się w 2008 roku wchodzą po jednym przedstawicielu członków organizacji członkowskich Związku. 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego rozpoczęta w 2004 roku ulega zakończeniu w 2008 roku z dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu zwołanego w celu uchwalenia Statutu. 4. W obradach Walnego Zjazdu zwołanego w 2008 roku celu dokonania wyboru osób, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 i 4, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji, jeśli nie są delegatami na ten Walny Zjazd. 5. Traci moc Statut Związku w brzmieniu uchwalonym w dniu 16 marca 2002 roku podczas XVI Walnego Zjazdu.