Menu Główne

Oleśnica

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                Art. 1
Tworzy się Zrzeszenie pod nazwą:
POWIATOWE ZRZESZENIE PSZCZELARZY W OLEŚNICY.
                                Art. 2
Ilekroć w treści Statutu jest mowa o „Zrzeszeniu” należy rozumieć to jako POWIATOWE ZRZESZENIE PSZCZELARZY W OLEŚNICY.
                                Art. 3
Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Oleśnica.
                                Art. 4
Zrzeszenie swym zasięgiem obejmuje obszar województwa dolnośląskiego.
                                Art. 5
Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
                                Art. 6
Zrzeszenie prowadzi działalność wynikającą z niniejszego Statutu na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. Prawo o stowarzyszeniach – Dz.U. nr 20 z dnia 10 kwietnia 1998r.
                                Art. 7
Zrzeszenie może być członkiem innych organizacji pszczelarskich i rolniczych.

II. CELE, ZADANIA ORAZ ŚRODKI ICH REALIZACJI
                                Art. 8
Celem Zrzeszenia jest:
1.Wszechstronna działalność promocyjna w zakresie pszczelarstwa, propagowanie jego rozwoju i reprezentowanie interesów pszczelarzy członków Zrzeszenia.
2.Współpraca z organizacjami naukowymi, ośrodkami badawczo rozwojowymi i doradczymi w zakresie pszczelarstwa.
3.Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wymiany doświadczeń z innymi organizacjami pszczelarskimi.
4.Prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej.
                                Art. 9
Cele te Zrzeszenie realizuje przez:
1.Reprezentowanie i obronę interesów pszczelarzy wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji działających na rzecz pszczelarstwa.
2.Współpraca z terenowymi jednostkami samorządowymi administracji oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju pszczelarstwa i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, a w szczególności w zakresie ochrony pszczół przed zatruciami.
3.Opracowywanie propozycji przepisów do władz państwowych regulujących zagadnienia i problemy pszczelarstwa.
4.Dla zaspokojenia potrzeb Zrzeszenia wynikających z działalności statutowej prowadzona będzie działalność gospodarcza, handlowa w zakresie zagospodarowania produktów pasiecznych oraz zaopatrywania w środki produkcji.
                               Art. 10
Zrzeszenie opiera swoje działanie na społecznej pracy ogółu członków. Do prowadzenia swoich spraw można zatrudnić pracowników.

III. CZŁONKOWIE
                               Art. 11
Członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być pełnoletni obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania zajmujący się hodowla pszczół bądź sympatyzujący z pszczelarstwem.
1.Członkami honorowymi Zrzeszenia mogą być osoby fizyczne, które w szczególny sposób zasłużyły się na rzecz pszczelarstwa. Tytuł honorowego członka nadaje walne zebranie Zrzeszenia. 
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje pomoc finansową dla Zrzeszenia.
3.Członkostwo Zrzeszenia powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
4.Założyciele Zrzeszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Zrzeszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
                              Art. 12
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1)Brać czynny udział z głosem decydującym na Walnym Zebraniu Zrzeszenia.
2)Wybierać i być wybieranym do władz Zrzeszenia.
3)Zgłaszać do władz Zrzeszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Zrzeszenia.
4)Korzystać z pomocy i urządzeń Zrzeszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawa określone w pkt. 3 i 4.
                               Art. 13
Obowiązki członków Zrzeszenia:
1.Terminowe opłacanie rocznych składek, najpóźniej do końca pierwszego półrocza każdego roku.
2.Udział w zebraniach i pracach Zrzeszenia.
3.Podejmowanie zadań i czynności wynikających z faktu uczestnictwa we władzach Zrzeszenia.
4.Przestrzeganie zasad etyki pszczelarskiej.
5.Stosowanie się do postanowień statutu Zrzeszenia oraz uchwał podejmowanych przez władze Zrzeszenia.
                              Art. 14
Przynależność członków do Zrzeszenia ustaje na skutek:
1.Śmierci członka Zrzeszenia.
2.Dobrowolnego wystąpienia.
3.Skreślenia z listy członków. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierz udziału w żadnej z form pracy Zrzeszenia lub nie opłaca składek członkowskich w terminie.
4.Wykluczenie z Zrzeszenia. Wykluczenie z Zrzeszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub swym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Zrzeszenia.
5.Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania złożone w ciągu 30 dni od daty doręczenia.
6.Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

IV. WŁADZE I STRUKTURA ZRZESZENIA
                               Art. 15
1.Władzami Zrzeszenia są:
·Walne Zebranie;
·Zarząd;
·Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Zrzeszenia przekroczy 150 osób, na wniosek Zarządu Walne Zebranie można zostać zastąpione przez Zabranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Jeden delegat jest wybierany na 3 członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej oraz Delegatów trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej wybierani są przez walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa uczestników Walnego zebrania opowie się za głosowaniem jawnym.
5. W przypadku ustania członkostwa jednego lub kilku członków Zarządu lub Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej uzupełnienie składu następuje z zastępców członków w kolejności uzyskanych głosów.
6. W przypadku ustania członkostwa członka pełniącego funkcję Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza lub Skarbnika wybory odbywają się na posiedzeniu Zarządu po uprzednim uzupełnieniu jego składu.

V. WALNE ZEBRANIE ZRZESZENIA
                               Art. 16
1. Zwyczajne:
·co roku odbywa się zebranie sprawozdawcze;
·co 4 lata odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd Zrzeszenia.
2.Nadzwyczajne – może być zwołane w następujących przypadkach:
·z inicjatywy Zarządu;
·na wniosek Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej;
·na podstawie pisemnego żądania złożonego przez jedną trzecią członków Zrzeszenia.
3.Walne Zebranie Nadzwyczajne powinno być zwołane w ciągu 4 tygodni od czasu złożenia wniosku lub pisemnego żądania.
4.Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W drugim terminie zasada quorum nie obowiązuje.
5.Głosowanie odbywa się jawnie.
6.Rozwiązanie Zrzeszenia i dokonanie zmian Statutu może nastąpić uchwałą Walnego zebrania większości 2/3 głosów w obecności 50% członków.
                              Art. 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy wynikające
z zakresu działania Zrzeszenia, a w szczególności:
1.Wybór Zarządu, Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej.
2.Podejmowanie uchwał w sprawie działalności programowej i finansowej oraz ustalenie wysokości składki członkowskiej.
3.Dokonywanie zmian w statucie.
4.Udzielania absolutorium Zarządowi.
5.Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej.
6.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia.

VI. ZARZĄD
                               Art. 18
1.Zarząd Zrzeszenia w składzie:
·Prezes;
·V-ce Prezes;
·Sekretarz;
·Skarbnik;
·jeden do trzech członków;
·trzech zastępców członków.
2.Wybór Członków Zarządu dokonuje się spośród członków Zrzeszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
                              Art. 19
1.Do kompetencji Zarządu należy:
a)kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
d) uchwalanie preliminarza budżetowego Zrzeszenia;
e) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
f) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w sprawie składek członkowskich;
g) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
h) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;
i)wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2.Prezes Zrzeszenia kieruje pracą Zarządu i reprezentuje Zrzeszenie, a w razie nieobecności zastępuje go V-ce Prezes.
                               Art. 20
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2.Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
                              Art. 21
1.Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna jest organem kontroli Zrzeszenia.
2.Do zadań Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej należą w szczególności:
a)kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Zrzeszenia;
b)kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
c)Kontrola przestrzegania stanu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
d)Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
e)Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
                              Art. 22
1.Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków oraz
2 zastępców członków i wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2.Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
3.Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.
                               Art. 23
1.Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej ustaje na skutek:
a)upływu kadencji, przy czym z chwilą upływu kadencji obowiązuje złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
b)ustanie członkostwa w Zrzeszeniu;
c)zrzeczenie się udziału w tych władzach;
d)odwołanie przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Sprawozdawczo-Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów.
                               Art. 24
Zrzeszenia używa pieczęci okrągłej i podłużnej z napisami według
Załącznika Nr 1 do Statutu.

VII. FINANSE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
                              Art. 25
Finanse Zrzeszenia składają się z:
·składek członkowskich;
·prowadzenia działalności gospodarczej;
·deklarowanych kwot instytucji wspierających;
·wsparcia finansowego władz centralnych i samorządowych.
                              Art. 26
1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Zrzeszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zrzeszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa Zrzeszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Zrzeszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3.Wysokość zaciągniętych zobowiązań nie może przekraczać jednorocznych wpływów (po odjęciu bieżących zobowiązań). W przypadku konieczności zaciągnięcia wyższych zobowiązań decyzje podejmuje się za zgodą 2/3 członków Zarządu.

VIII. KONTROLA WEWNĘTRZNA
                              Art. 27
Kontrole w zakresie działalności statutowej i finansowej przeprowadza raz
w roku Komisja Sprawozdawczo-Rewizyjna Zrzeszenia, która uprawniona jest do:
1.Składania informacji o wynikach kontroli na Walnym Zebraniu.
2.Stawiania wniosku o absolutorium.

IX. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA
                               Art. 28
W celu racjonalnej obsługi biurowej Zrzeszenia Zarząd może powołać biuro
i jednocześnie zatrudnić pracownika bądź wyznaczyć osobę do prowadzenia bieżących spraw. Nadzór w imieniu Zarządu nad finansowaniem biura sprawuje Prezes Zarządu lub inna osoba przez Zarząd wyznaczona.

X. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZRZESZENIA
                              Art. 29
Uchwały w sprawie zmian Statutu i rozwiązanie Zrzeszenia podejmuje się na Walnym Zebraniu zgodnie z art. 16 ust.6 Statutu.
                              Art. 30
1.Uchwała o rozwiązaniu Zrzeszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Zrzeszenia.
Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik i Sekretarz Zrzeszenia.