Menu Główne

Aktualności Zebranie Członków Zrzeszenia , III niedziela miesiąca - 19.09.2021

o godz. 10.00 w Zamku Oleśnickim.

Zarząd


Oferta pokarmów dla pszczół

 


Istnieje możliwość wypełnienia wniosku dla Agencji R i M R  W na ul. Wiejska 30 w Inspektoracie Och. Śr.


 

Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynariiWzory przykładowo wypełnionych wniosków o pomoc


i wpis do ewidencji producentów WRiMRWnioski należy złożyć do 30.06.2021roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa    56 - 500  Syców  ul. Ogrodowa 10. 

UWAGA UWAGA !!!


Wznawiamy zebrania Członków Zrzeszenia , III niedziela miesiąca - 20.06.2021

o godz. 10.00 w Zamku Oleśnickim.

Będzie możliwość odebrania leków.

Zarząd


 

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

 

W załączeniu przekazujemy wnioski

 

Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie PDF
Wzór wniosku o pomoc dla pszczelarzy w formacie Excel

 

oraz
Instrukcjawypełniania wniosku o pomoc dla pszczelarzy

 

a także

 

Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow EP

 

 

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu (jak w załączeniu) opracowanym i udostępnionym przez Agencję lub pobrać ze strony AgencjiARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

 

Wnioski składać należy do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

 

W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony powyżej nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

 

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP

 

  1. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP (w załączeniu Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow) .

 

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

 

  • wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

 

  • liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

 

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.


Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (otwórz) – dotyczy wnioskodawców, którzy nie posiadają takiego numeru.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

 

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

 

W przypadku skorzystania z wrzutni, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, do wniosku należy dołączyć dane kontaktowe (adres e- mail, bądź nr. telefonu komórkowego) ze wskazaniem, że za pośrednictwem tego adresu e-mail lub numeru telefonu, Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnie.

 

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

 

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

 

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 35,5 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 35,5 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Pomoc, jest wypłacana na rachunek pszczelarza wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP.
Pomoc, ma charakter pomocy de minimisw rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Wprowadzenie powyższej pomocy wynika z opublikowania w dniu 20.05.2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.05.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez dodanie § 13zf oraz § 13zg, którym wprowadza się pomoc dla pszczelarzy.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR - (otwórz)lub na adres na:info@arimr.gov.pl

 


 


 
ZEBRANIA CZŁONKÓW ZRZESZENIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE W 3-CIĄ
NIEDZIELĘ MIESIĄCA o godz. 10.00 -
logowanie 10min. przed 10 Prosimy o telefoniczny kontakt z kolegą Stanisławem Śmitkowskim tel. 694 822 756 Serdecznie zapraszamy link do strony video.secom.pl/PZP Zarząd

 


U W A G A !!!

Skup wosku z wymianą na węzę od 01-28.02.2021 roku,prowadzi kolega Leszek Paciorkowski:

Spalice, ul. Dębowa 14a

tel. 607 932 602Składki - 2021 roku.

konto: 11 9584 0008 2001 0000 0231 0001


- roczna składka członkowska - 40 zł

- sk. ulowa - 4 zł od ula

- oc - od pasieki - 6, 12, 18 zł

- leki

- pszczoły

Powyższe składowe należy opłacić do 31.03.2021 roku.


Wszystkiego najlepszego w Nowym 2021 Roku

życzy Zarząd


U w a g a !!!

Odbiór leków u Pana Prezesa Zrzeszenia ul. Dębowa 17B Spalice, po telefonicznym zgłoszeniu.


Zebrania członków Zrzeszenia odwołane do końca III kw. 2020r.


Odbiór węzy od soboty 14-31.03.2020 roku,po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kolegą Leszkiem Paciorkowskim:

Spalice, ul. Dębowa 14a

tel. 607 932 602


UWAGA U W A G A UWAGA !!!!!

W związku z zamknięciem Zamku Książąt Oleśnickich, odwołuję zebranie pszczelarzy w dniu 15.03.2020.

Bezwzględnie należy opłacić do 31.03.2020r.

OC, matki, odkłady, leki, sprzęt pszczelarski

Prezes Zarządu

Czesław Trzciański


Lista leków do zwalczania warrozy dostępnych w DZP we Wrocławiu

1. Apiwarol - amitraz - opak. 25 tabl - 53 zł.

2. Baywarol - flumethrin - 4 paski - 18 zł.

3. Biowar - amitraz - 10 pasków - 65 zł.

4. Apiguard - tymol - 1 tacka z żelem - 12 zł.

5. Apilife Var - olejki eteryczne - 2 paski - 16 zł.

6. thymowar - tymol -10 pasków - 85 zł.

7. Oxybee - kwas szczawiowy - 1000g proszek i roztwór - 180 zł.

8. Varromed - kw.szczawiowy i mrówkowy - 555ml zawiesina - 115 zł.

9. Polyvar - flumetryna - 2 bramki na wylotek - 26 zł.


U W A G A !!!

Skup wosku z wymianą na węzę od 01-27.02.2020 roku,prowadzi kolega Leszek Paciorkowski:

Spalice, ul. Dębowa 14a

tel. 607 932 602Terminy opłat na 2020r.

OC - 29.02.2020r.

skł. i ul. za 2020r. - 31.03.2020r.

pszczoły - 31.03.2020r.

leki - 31.03.2020r.


OPŁATEK 2019

Dnia 15 grudnia 2019 roku, odbyło się Spotkanie Opłatkowe Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy.

W spotkaniu uczestniczyli koleżanki i koledzy pszczelarze, zaproszeni goście, a także seniorzy, którzy ze względu na wiek i schorzenia nie prowadzą już pasiek.

Wszystkim koleżankom i kolegom pszczelarzom, życzenia Świąteczne i Noworoczne złożył w imieniu Zarządu prezes Czesław Trzciański.

ZARZĄD


Zarząd Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy uprzejmie informuje,

że członkowie Związku otrzymali dofinansowanie w wysokości 72,015% kosztów brutto zakupu 5 000 kg węzy pszczelej, zgodnie z umową dotacji nr 119/D/OP/WR/2019 Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

w „Programie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ochrona-pszczol/w_418,cel-programu

Kwota otrzymanej dotacji 180 037,50 zł.

Całkowita wartość zadania 255 000,00 zł.


San i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku 


Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

ŚWIĘTO MIODU I WINA W OLEŚNICY

Organizowane przez: Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu,

Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy,

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Termin : 14-15 wrzesień 2019 rok, od 10.00 - 18.00

Miejsce: Rynek w Oleśnicy

Więcej informacji u Prezesa Zrzeszenia tel. 692 666 497

Nr konta 11958400082001000002310001 - na, które należ wpłacić pieniądze.


Karta zgłoszenia


Życzymy udanej zabawy i zakupów.
UWAGA! Jest ankieta do wypełnienia


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, w porozumieniu z Zarządem Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu, prosi wszystkich pszczelarzy z terenu województwa dolnośląskiego o wypełnienie ankiety pt:"Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku".

Ankietę należy wypełniać poprzez link podany w piśmie pani Prorektor.

Ankieta do pobrania

Pismo do pobrania


Terminy opłat na 2019r.

OC - 28.02.2019r.